Göm menyn

Barn, barndomar och familj  (7,5 hp)

 

Kursansvarig: Karin Oswaldsson

Kursen ges under vecka 46-50 2016

Anmäl intresse till Eva Danielsson.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för forskning om familjers vardagsliv
  • redogöra för och kritiskt diskutera psykologisk och samhällsvetenskaplig teoribildning i relation till familj
  • kritiskt diskutera relationen mellan familjeideal och familjepolitik
  • analysera hur relationen mellan barn, föräldrar och staten kommer till uttryck i olika sammanhang
  • formulera relevanta problemställningar i relation till familj
  • problematisera familj som begrepp

Kursinnehåll

Kursen är strukturerad kring ett antal teman som syftar till att adressera familj som forskningsfält ur olika vetenskapliga perspektiv och utifrån olika problemställningar. En grundläggande problemställning rör familjebegreppet och själva definitionen av familj. På ett makroplan kommer även relationen mellan stat och familj, så som den kommer till uttryck exempelvis i lagstiftning och regler gällande familjebildning och barnomsorg. I kursen kommer både historiska förändringar och nationella skillnader att beröras, liksom de värden och familjeideal som kommer till uttryck i familjepolitiken. Även familjers vardagsliv kommer att uppmärksammas. Slutligen berörs i kursen också teoribildning om familj och samhälle. Genom att i kursen kritiskt granska familj utifrån flera olika frågeställningar kommer även olika forskningsmetoder att synliggöras.

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen inkluderar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Examination

Anges i studiehandledningen

Från Kalendariet

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 23 09:32:17 CEST 2017