Göm menyn

Barn, barndomar och hälsa  (7,5 hp)

 

Kursansvarig: Karin Zetterqvist Nelson

 

Lärandemål

Efteravslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skilja mellan olika teoretiska perspektiv inom området barn och barndom i hälso- och vårdsammanhang
  • skilja mellan olika forskningsperspektiv som använts, understött och präglat framväxten av hälso-, sjuk- samt socialvård för barn och unga, tillika jämförbara institutioner.  
  • resonera kring olika teoretiska perspektiv på och definitioner av hälsa
  • resonera kring olika förhållningssätt till barns hälsa i folkhälsopolitiska sammanhang, historiskt och nutida.
  • analysera hur hälsoforskning och teorier om barns hälsa genomsyras av olika synsätt på barn och barndom.
  • analysera innebörden i begrepp som utveckling, normalitet och avvikelse, sett i relation till barns fysiska såväl som psykiska hälsa.
  • diskutera etiska dilemman när barns och ungas hälsa står i centrum för forskningsstudier.
  • uppvisa förmågan att kritisk granska och problematisera centrala frågor inom kursens centrala områden och teman.

Kursinnehåll

Kursen introducerar teorier och forskning om barn/unga och hälsa. Kunskapsområdet kommer att relateras till historiska, politiska och sociala sammanhang. De olika synsätt på barn och barndom som genomsyrat kunskapsområdet kommer att presenteras. Likaså hur har gränser för normalitet och avvikelse definierats och omförhandlats i olika tider och sammanhang.

Ett centralt tema syftar till att synliggöra hur kunskapen produceras i ett socialt och kulturellt sammanhang, som präglas av skilda aktörer, maktrelationer och ideologier. Ett annat centralt tema rör forskning om barns hälsa och etiska dilemmans aktuseras.


Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen inkluderar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Examination

Anges i studiehandledningen.

Från Kalendariet

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 23 09:32:17 CEST 2017