Göm menyn

Barn, barndomar och kultur  (7,5 hp)

 

Kursansvarig: Anna Sparrman

Kursen ges vecka 10-14 2017

Anmäl intresse till Eva Danielsson.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för och kritiskt diskutera teoribildning kring och definitioner av barnkultur
  • Redogöra för olika förhållningssätt till barnkultur i kulturpolitiska sammanhang
  • Kritiskt diskutera barndomsideal i barnkulturella sammanhang
  • Analysera barnkulturens materialitet (visuell, medial, materiell)
  • Formulera relevanta problemställningar kring barnkultur
  • Problematisera barnkulturen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med fokus på genus, etnicitet, sexualitet, barn och barndom

Kursinnehåll

Kursen är strukturerad kring ett speciellt barnkulturellt fenomen, Alice i underlandet. Syftet är att använda fenomenet Alice i underlandet för att adressera barnkultur som forskningsfält ur olika vetenskapliga perspektiv och utifrån olika problemställningar. I kursen kommer historiska förändringar och nationella skillnader att beröras, liksom de värden och kulturideal som kommer till uttryck i barnkulturella produkter. Även barns egna kulturella produktioner kommer att uppmärksammas. I övrigt rör en grundläggande problemställning barnkulturbegreppet och själva definitionen av barnkultur. På ett makroplan kommer även relationen mellan barn/barndom och kulturpolitik så som den kommer till uttryck i kulturpolitiska dokument gällande tillgänglighet, ålder och lagstiftning att diskuteras. Slutligen berörs i kursen också teoribildning om (visuell) kultur, film, materialitet, barndomens ”queerness” och nya medier. Genom att i kursen kritiskt granska och gå på djupet med ett barnkulturellt fenomen utifrån flera olika håll, frågeställningar och aspekter kommer även olika forskningsanalytiska metoder att synliggöras.

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen inkluderar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Examination

Anges i studiehandledningen

Från Kalendariet

Campusvecka - vecka 9 (Mon Feb 26 01:00:00 CET 2018)
Barnets århundrade (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)
Tema B - info (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)
Lärarmöte (Tue Mar 06 01:00:00 CET 2018)
Mastermöte (Tue Mar 06 01:00:00 CET 2018)


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 15 12:21:05 CET 2017