Göm menyn

Barn och barndomar i skola och kamratgrupper  (7,5 hp)

 

Kursansvarig: Asta Cekaite

Kursen ges v 5-9 2017.

Anmäl intresse till Eva Danielsson.

Lärandemål

Efter en avslutad kurs ska doktoranden kunna:

  • redogöra för och kritiskt diskutera olika samhällsvetenskapliga och historiska teoribildningar i relation till skolan samt barns kamratgruppskulturer
  • redogöra för och kritisk diskutera olika pedagogiska synsätt och lärandeteorier (inklusive formella och informella lärandeprocesser)
  • redogöra för och analysera mikroprocesser i skolans vardagsliv samt i kamratgrupper
  • identifiera relevanta problemställningar i relation till skola, kamratgrupp och socialisation
  • problematisera innebörden av kursens centrala områden och teman.

Kursinnehåll

Kursen är strukturerad kring ett antal moment som syftar till att adressera skolan samt barns kamratgrupp som forskningsfält ur olika vetenskapiga perspektiv och utifrån olika problemställningar. Centralt för kursen är de olika innebörder som forskningen givit begreppet barnperspektiv. Kursen behandlar historiska och sociologiska perspektiv på hur skolsystemet har utvecklats i relation till politiska förändringar och kulturella föreställningar i samhället gällande barn och barndom (med särskilt vikt på barns kamratgruppers kulturer). Olika pedagogiska synsätt och lärandeteorier behandlas och diskuteras i relation till samhälleliga föreställningar och barn, barns aktörskap och kamratgruppens roll i socialisationsprocesser Avslutningsvis fokuseras teorier och forskning om mikroprocesser och samspel i skolans vardagsliv, samt i kamratgruppen. Genom att i kursen kritiskt granska skola/utbildningsinstitutioner utifrån flera olika frågeställningar kommer även olika forskningsmetoder att synliggöras.

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen inkluderar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Examination

Anges i studiehandledningen

Från Kalendariet

Campusvecka - vecka 9 (Mon Feb 26 01:00:00 CET 2018)
Handledarmöte (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)
Ledningsråd (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)
Barnets århundrade (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)
Tema B - info (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 15 12:21:05 CET 2017