Göm menyn

Kritiska barnstudier - teoretiska grunder             (15 hp)

 

Kursansvariga: Anette Wickström

Kursen ges september - november 2016 (v 36-45)

Prel schema

Anmäl intresse till Eva Danielsson.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • skilja mellan olika teoretiska perspektiv i humanistisk och samhällsvetenskaplig teoribildning med relevans för studiet av barn samt presentera centrala forskningstraditioner avseende barn, barndom och samhällets förändring
  • resonera kring olika teoretiska perspektiv på centrala vetenskapliga skolbildningar/traditioner inom barnforskningen samt i några av barnforskningens klassiska arbeten. 
  • redogöra för centrala teoretiska begrepp och diskutera sambandet mellan vetenskapliga frågeställningar, dessas grundvalar i olika teoretiska perspektiv samt resonera kring de teoretiska grundvalarna för en kritisk barnforskning.
  • uppvisa förmåga att kritiskt granska och problematisera centrala frågor inom kursens områden och teman

Kursinnehåll

Kursen syftar till att introducera teorier och forskning om barn och barndom samt introducera centrala begrepp som barnperspektiv och barns perspektiv. Kunskapsområdet kommer att relateras till historiska, politiska och sociala sammanhang. De olika synsätt på barn och barndom som genomsyrat forskning om barn och barndom kommer att presenteras. Ett centralt tema syftar till att synliggöra hur olika teorier produceras i ett socialt, politiskt och kulturellt sammanhang, som präglas av skilda aktörer, maktrelationer och ideologier. Ett annat centralt tema rör olika etiska dilemman i forskning om barn.

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen inkluderar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Examination

Anges i studiehandledningen

Från Kalendariet

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 23 09:32:17 CEST 2017