Göm menyn

Forskning vid tema Barn

Tema B är en plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande barnforskning och utbildning vid Linköpings universitet.


Tema B puffTema Barns forskning kan karaktäriseras via metodval och val av forskningsområde. I avseende på forskningsområden kan ett antal sådana urskiljas

  • Barndomshistoria och välfärdsstatens inverkan på barndomens utformning alltså relationen stat/medborgare.
  • Institutioner som förskola/skola som en arena där normeringsprocesser verkar, men där också barn använder arenan för att utforska möjliga barnliv och där kön och identitet görs.
  • Barns symbolsystem som uttryck för sätt att förstå världen och som ett verktyg i kommunikationsprocessen.
  • Kommunikationsmönster inom vård och socialt behandlingsarbete.

I avseende på perspektiv- och metodval kan på samma sätt olika ansatser urskiljas

  • Diskursanalys baserad på dokument av olika slag som statligt och kommunalt material, riksdagsdebatt eller läroplaner samt diskursanalys baserad på mediaprodukter.
  • Diskursanalys baserad på samtal i olika institutionella sammanhang.
  • Etnografisk ansats både traditionellt antropologiskt fältarbete och pedagogisk etnografi.
  • Barndomssociologiska ansatser som kombinerar medieetnografisk metod med observationer och samtal.

Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 09 10:45:43 CEST 2016