Göm menyn

Barns och ungdomars konsumtion av visuell kulturbarn bar

 

Projektperiod: 2005-2009
Finansiär: Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté (VR)
Forskare: Universitetslektor Anna Sparrman, tema Barn, Linköpings universitet 
 

Projektet syftar till att generera kunskap om barns (5-18 år) visuella världar. Det handlar om att problematisera relationen barn, ungdomar konsumtion och visuell kultur. Antagandet att människan via seendet får kunskap om världen är en grundläggande tanke för projektet. Fokus vilar därmed på barns och ungdomars egen kunskapsproduktion och användning av visuella medier. Frågan är vad barn och ungdomar tar till sig och får för kunskap via det visuella utbud de möter? Hur formas deras sätt att förstå sig själva och den värld de lever i?

Projektet är tvärvetenskapligt och tematiskt i sitt angreppssätt. Forskningen kommer att utforska ungas egna vardagsliv och även låta barn och ungdomar själva komma till tals. För att det ska bli möjligt kombineras olika forskningsmetoder som visuell etnografi (bland annat används videokameror för att spela in barns samtal) och fokusgruppsintervjuer, det vill säga intervjuer som utförs med grupper av barn kring speciella teman eller frågor. Annat material som kommer att vara viktigt för forskningen är TV-program, TV-reklam, reklam och artiklar i veckotidningar, matförpackningars utformning i form av bilder och design och biografers ordinarie filmutbud. Ett viktigt syfte med projektet är att utifrån barns och ungas egna tankar om de olika mediebilder som materialen erbjuder, diskutera gränserna mellan traditionell skolkunskap och kunskap som barn och ungdomar förvärvar via populärkulturen. Projektet består av två delar. Dessa delar behandlar och diskuterar den kunskap som unga producerar utifrån visuella medier. En annan gemensam faktor är problematiseringen av det visuella konsumtionssamhället och barn och ungdomar som konsumenter. Den första delstudien handlar om frukostflingsförpackningar som riktar sig direkt till barn (0-12 år) som konsumenter. På senare tid har utformningen av dessa förpackningar och de samlarprylar som följer med varje paket kritiserats för att ”lura” barn till att äta för mycket socker, flera av flingorna innehåller 49 % socker. Vad tycker barn själva om flingförpackningarna och de samlarprylar som följer med flingorna? Vad tycker de om flingorna? Del två problematiserar barns (7-12 år) tankar om sexualitet i populärkulturen. Viktiga frågor är: Vad för slags kunskap får barn om sexualitet när de kommer i kontakt med visuella medier? Vad är det för föreställningar om sexualitet barn bär med sig in i skolans värld? Delstudier utgör tillsammans ett brett material för att kunna diskutera vilka kunskaper barn förvärvar från visuella medier som finns i deras vardag. Forskningsmaterialet gör det också möjligt att diskutera och fundera över hur skola och konsumtionssamhälle möts.
 

Keywords: visuell kultur, medier, konsumtion, etnografi, barns kultur

Information


Projekt pågår: 2010-2014

Finansiär:  Vetenskapsrådet (VR), Hum-Sam, Rambidrag för kulturforskning (HS-KulRam)

Kontaktperson: 

Anna Sparrman
+46 13 28 29 64
anna.sparrman@liu.se

 

 

relaterade länkar

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 31 11:45:02 CEST 2015