Göm menyn

Internationell adoption i Sverige 1960-1997 barn bar

 

Projektperiod: 2008-2010
Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Forskare: FD Cecilia Lindgren, tema Barn, Linköpings universitet

Sammanfattning

Sedan 1960-talets slut har närmare 50 000 barn från fler än 50 länder kommit till Sverige genom internationell adoption. Adoption är en avgörande händelse som påverkar resten av livet för dem som berörs, och det är därför en viktig samhällsfråga. Samhället har en avgörande inverkan på hur adoptioner sker, vilka familjer som bildas och vilka livsvillkor de möter. Det är därför viktigt att studera internationell adoption som en samhällelig verksamhet, som politik och praktik.

I projektet studeras hur internationell adoption etablerades och utvecklades i Sverige från 1960-talet då allt fler svenskar började söka barn för adoption utomlands, till slutet av 1990-talet då Sverige tillträdde Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Tre områden undersöks. För de första följs det politiska arbetet med adoptionsfrågor, med fokus på hur man reglerat de delar av adoptionsprocessen som handlar om hur adoptioner förmedlas och hur barn kommer till Sverige för internationell adoption. För det andra studeras hur myndigheters och adoptionsorganisationers samarbete med de så kallade ursprungsländerna fungerat, vilka dilemman man ställts inför och vilka förändringar som varit avgörande. För det tredje analyseras hur politiker och professionella inom adoptionsfältet resonerat kring ursprungets betydelse för adopterade. Studien bygger på politiskt material, material från de myndigheter som ansvarat för adoptionsfrågor samt intervjuer med personer som arbetat med internationell adoption i olika sammanhang.

Trots att internationell adoption tillämpats i Sverige under så lång tid finns ännu ingen samlande studie där verksamhetens etablering och utveckling granskas utifrån ett historiskt, samhälleligt perspektiv. I det här projektet genomförs en sådan studie. Den kommer att bidra med kunskap och insikter av betydelse för den fortsatta adoptionsverksamheten. Den kommer också att ge adopterade och adoptivföräldrar möjlighet att se den egna adoptionen i sitt historiska sammanhang. Studien är vidare ett viktigt bidrag till den växande adoptionsforskningen, både internationellt och i Sverige. Projektet genomförs i samarbete med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och rapporteras genom en bok som ges ut 2010.
 

Information


Projekt pågår: 2010-2014

Finansiär:  Vetenskapsrådet (VR), Hum-Sam, Rambidrag för kulturforskning (HS-KulRam)

Kontaktperson: 

Anna Sparrman
+46 13 28 29 64
anna.sparrman@liu.se

 

 

relaterade länkar

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 31 11:45:02 CEST 2015