Göm menyn

Publikationer

 

Peer-review granskade artiklar och kapitel

Cekaite, A. (2016). Touch as social control: Haptic organization of attention in adult-child interactions. Journal of Pragmatics, 92, 30-42.

Cekaite, A. (2015). Coordination of talk and touch in adult-child directives. Touch and social control. Research on Language and Social Interaction, 48, 152-175.

Andrén, M. & Cekaite, A. (forthcoming/2016). Don’t laugh! Socialization of laughter and smiling in pre-school and school settings. In A. Bateman & A. Church (eds.). Children and knowledge. Springer.

Cekaite, A. (forthcoming/2016). Emotional stances and interactional competence. In Kasper, G. & M. Prior (Eds.) Talking emotion in multilingual settings. Amsterdam: John Benjamins.

Goodwin, M. H. & Cekaite, A. (submitted). Arms. In M. Bucholz & K. Hall (eds.). Parsing the Body: Language and the Social Life of Embodiment.

Goodwin, M. & Cekaite, A. (2014). Orchestrating directive trajectories in communicative projects in family interaction. In P. Drew & E. Couper-Kuhlen (Eds.) Requesting in social interaction (p. 181-210). Amsterdam: John Benjamins.

Cekaite, A. & Aronsson, K. (2014). Language play, peer group improvisations, and L2 learning. In Cekaite, A., Blum-Kulka, S., V.Gröver & Teubal, E. (eds.). Children’s peer talk: learning from each other. (p. 194-213). Cambridge: Cambridge University Press.

Cekaite, A., Blum-Kulka, S., Gröver, V. & Teubal, E. (2014). Children’s peer discourse and learning: Uniting discursive, social and cultural facets of peer interactions. Editor’s introduction. In Cekaite, A., Blum-Kulka, S., Gröver, V. & Teubal, E. (eds.). Children’s peer talk: Learning from each other.  (p. 3-20). Cambridge: Cambridge University Press.

Cekaite, A. (2013). Socializing emotionally and morally appropriate peer group conduct through classroom discourse. Linguistics and Education, 24, 511-522.

Cekaite, A. & Björk-Willen, P. (2013). Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use. International Journal of Bilingualism, 17, 174-188.

Goodwin, M. H. & Cekaite, A. (2013). Calibration in directive-response trajectories in family interactions. Journal of Pragmatics, Special issue on Multimodality in interaction (Ed. A. Depperman), 46, 122-138.

Cekaite, A. (2012a). Affective stances in teacher-novice student interactions: Language, embodiment, and willingness to learn. Language in Society, 41, 641-670.

Cekaite, A. (for special issue Disputes in everyday life: Social and moral orders of children and young people for Studies of Children and Youth, American Sociological Association (Eds. S. Danby & M. Theobald, 2012b). Tattle-telling and dispute resolution: Moral order, emotions, and embodiment in teacher-mediated disputes of young second language learners.  (pp. 165-193).

Cekaite, A. (2012c). Child pragmatic development. For C. A. Chapelle (general editor) The Encycopedia of Applied Linguistics. (pp.1-7). Wiley-Blackwell.

Goodwin, M.H., Cekaite, A., Goodwin, C. (2012). Emotion as stance. For A. Peräkylä & M-L. Sorjänen (Eds.) Emotion in interaction. (pp. 16-63). Oxford: Oxford University Press.

Aronsson, K. & Cekaite, A. (2011). Activity contracts and directives in everyday family politics. Discourse in Society, 22 (2), 1-18.

Evaldsson, A-C. & Cekaite, A. (2010). Subverting and reproducing lingustic norms in peer groups. Pragmatics, 20:4, 587-605.

Cekaite, A. (2010). Shepherding the child: Embodied directive sequences in parent-child interactions. Text & Talk, 30/1, 1-25.

Cekaite, A. (2009a). Soliciting teacher attention in an L2 classroom: Embodied actions and affective displays. Applied Linguistics, 30/1: 26-48.

Cekaite, A. (2009b). Collaborative corrections with spelling control: Digital resources and peer assistance. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, 4, 319-341.

Cekaite, A. (2008). Developing conversational skills in a second language. Language learning affordances in a multiparty classroom setting. In J. Philp, R. Oliver & A. Mackey (Eds.) Child’s play? Second language acquisition and the younger learner. Amsterdam: John Benjamins. (pp. 105-129).

Cekaite, A. & Evaldsson, A-C. (2008). Staging linguistic identities and negotiating monolingual norms in multiethnic school settings. International Journal of Multilingualism, 5, 177-196.

Cekaite, A. (2007). A child’s development of interactional competence in a Swedish L2 classroom. The Modern Language Journal, 91, 45-62.

Cekaite, A. & Aronsson, K. (2005). Language play: a collaborative resource in children’s L2 learning. Applied Linguistics, 26, 169-191.

Cekaite, A. & Aronsson, K. (2004). Repetition and joking in children’s second language conversations. Playful recyclings in an immersion classroom. Discourse Studies, 6, 373-392.

  

Böcker

Cekaite, A., Blum-Kulka, S., Gröver, V. & Teubal, E. (Eds.)(2014). Children’s peer talk: Learning from each other. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Andra vetenskapliga artiklar

Björk-Willen, P., A. Cekaite, & J. Cromdal. (2003). Skolpraktiker och kamratsamtal i förskola och skola: Samspel och lärande i flerspråkiga miljöer. In ASLA 2002, Språk och lärande, Conference volume 12 (sid. 282-296).

Cekaite, A. (2003). “Titta, jag klar” [Look, I ready] Soliciting attention and involvement in a multilingual classroom. I ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) 2003 Conference volume, 13.(sid.178-189).

Cekaite, A. (1998). Kommunikationsstrategier i undervisningssituationen. I A. Holmen & J.N.Jörgensen (red), Nordiske Sprog som Andra Sprog. Köbenhavn: Copenhagen Studies in Bilingualism nr 50.


Kapitel i antologier

Evaldsson, A-C. & Cekaite, A. (2013). Syskonskap, samspel och lärande i vardagligt familjeliv. I L. Assarsson & P. Årsand (red.) Familjeliv och lärande Studentlitteraturen.(sid. 65-80).

Aronsson, K. & Cekaite, A. (2009). Förhandlingar mellan föräldrar och barn. I A-M. Markström, M. Simonsson, I. Söderlind & E. Änggård (red.) Barn, barndom och föräldraskap. Festskrift till Gunilla Halldén. Carlssons. (sid. 136-154).

Cekaite, A. (2009). Härma, skoja, retas: Ett sätt att förhandla sociala positioner i ett flerspråkigt klassrum. I Sparrman, A., Cromdal, J., Evaldsson, A-C., & V. Adelsvärd (red.) Den väsentliga vardagen. Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild. Carlssons. (sid. 244-255).

Cekaite, A. (2011). Att minnas och lära med stavningsprogram. I Säljö, R. & Linell, P. (red.) Minnande i praktiken. Norstedts. (pp. 161-180).

Cekaite, A., Björk –Willén, P. & Cromdal, J. (2003). Känslouttryck och samspel i flerspråkiga miljöer: om affekt som social praktik. I Cromdal, J. & Evaldsson, A-C. (red.) Ett vardagsliv med flera språk. Stockholm: Liber. (sid. 130-153).

Tholander, M. & Cekaite, A. (2009). Konversationsanalys. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. (sid. 154-179).

Aronsson, K. & Cekaite, A. (2006). Skämt, lek och språkövningar. Om deltagande och andraspråkslärande i en förberedelseklass. I Resultatdialog 2006: Forskning inom utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådet: Stockholm (sid. 21-30).

 

Övriga vetenskapliga arbeten

Cekaite, A. (2006a). Getting started: Children’s participation and language learning in an L2 classroom. Unpublished dissertation: Linköping Studies in Arts and Science 350: Linköping University.

Cekaite, A. (2006b). Review of Hickman, M. (2003). Children’s discourse: Person, time and space across languages. Cambridge University Press. Language in Society, 35, 5. 
 

 

 

Asta

 

Professor

Telefon: 013-28 26 74
Fax: 013-28 29 00

E-post: asta.cekaite@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: asta.cekaite@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 19 11:13:40 CET 2016