Göm menyn

Layal Wiltgren

Forskningsintressen

Konstruktioner av etnicitet och identitet bland ungdomar.

Keywords

Etnicitet, identitet, ungdom, kategoriseringar, positioneringar, flerspråkighet, nationalitet, svenskhet, humor, skratt, samspel, symboler, etniska konstruktioner.

Post doc projekt

Högpresterande ungdomar med utländsk bakgrund: identitet och framgångsstrategier.

Bakgrund

Frågor kring inkludering och exkludering har på senare år dominerat den politiska integrationsdebatten. Det finns tendenser i debatten att betona kulturella och etniska skillnader som förklaringsmodellen till ojämlikhet och bortse från socioekonomisk bakgrund och föräldrars utbildningsbakgrund. Denna studie bidrar med exempel på hur den eftersökta integrationen, i form av formell inkludering för de elever som lärt sig att knäcka koden till det svenska utbildningssystemet, fungerar i relation till etnicitet. Ungdomar med utländsk bakgrund, i synnerhet pojkar som presterar bra i skolan är en osynlig men viktig grupp. Genom att studera elever med utländsk bakgrund som presterar bra i skolan, kan vi lära oss något väsentligt om vilka strategier de använder för att lyckas samtidigt som vi lär oss något om de elever, i synnerhet invandrarkillar, som beskrivs som de stora förlorarna i det svenska utbildningssystemet.

Barn och ungdomar med utländsk bakgrund tenderar att ses som en homogen kategori. I själva verket finns det inom den så kallade gruppen invandrarbarn stora variationer vad gäller ursprung, språk, religion, kultur och inte minst social klass. Därför är det viktigt att studera identitetskapade och kultur bland elever med utländsk bakgrund på skolor där eleverna lyckas väl och har höga medelbetyg. Genom att skapa förståelse för identitetsskapande i denna grupp kan vi bidra med kunskap om både den studerade gruppen och om de invandrarbarn som betecknas som "de riktiga förlorarna" i utbildningssystemet. Dessutom är själva problemformuleringen i studien en utmaning mot den rådande diskursen som associerar invandrare med svenskglesa förorter och arbetarklassproblem.

En bärande utgångspunkt är att identitetsskapande och etniska relationer bör förstås i relation till den normerande men samtidigt omarkerade svenskheten. Denna studie ämnar bidra med förståelse till komplexiteten som omger fältet högpresterande ungdomar med utländsk bakgrund i priviligierade områden.

Frågeställningar

Projektet kretsar kring identitet, kultur och språk i en gymnasieskola som kännetecknas av hög prestige, med särskild fokus på elever med utländsk bakgrund.

Exempel på frågeställningar:

 • Hur uttrycker och iscensätter ungdomar etnicitet, klass och platstillhörighet i högpresterande skolor?
 • Vilka sociala strategier, inklusive språklig stil, använder ungdomar för att hantera sin etniska annorlundahet och vilka hinder stöter de på i vardagen?
 • Vilka föreställningar kring svenskhet och icke svenskhet artikuleras?
 • Hur omtalas ungdomarnas bakgrund av lärare och skolkamrater?

Studiens fokus är gymnasieelever som har bra betyg i skolan och inte går i skola som kännetecknade av utanförskap och andra former av socioekonomiska problem.

Studien baserar sig på fältarbete och intervjuer med högpresterande elever, deras lärare och skolledare.

Projektet leds av Dr. Layal Kasselias Wiltgren, och finansieras av FORTE, med Wiltgren som huvudsökande.

Avhandlingsprojekt

Min avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. Studiens huvudfokus ligger på hur ungdomar i sitt vardagliga samspel på ett kreativt sätt uttrycker och därmed skapar etniciteter och fyller dem med innebörder. Det empiriska materialet bygger på fältanteckningar, över 300 timmars ljudinspelningar och transkriptioner. I analyserna uppmärksammas hur ungdomar använder flerspråkighet och etnicitetskategorier som resurser och hur de använder skratt, humor, retsamt samspel och självironi för att både utmana och stärka varandra och manifestera gemenskaper. Lokala kategoriseringar såsom ”svenne” och ”import” används för att definiera både sina kamrater och den Andre. Svenskhet utgör visserligen en norm, men den står öppen att intas eller omförhandlas. En social regel bland ungdomarna handlar om att vara stolt över sin bakgrund, vilket kan uttryckas både verbalt och visuellt – exempelvis genom att bära etniska och nationella symboler – för att markera tillhörighet och stolthet. I ungdomarnas sociala samspel framstår etniska kategorier inte som rigida, utan snarare rörliga och flytande, något som Stuart Hall refererar till som nya etniciteter, vilka är lokalt skapade och relaterade till mångfald. Analyserna visar att etnicitet, likt andra identitetskategorier, inte är ett ting som människor föds med och bär omkring på utan något som iscensätts och används som resurs i vardaglig social interaktion. Denna studie visar exempel på hur detta görs.

 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:718074

Föreläsningsämnen

Antropologi, genus, psykologi, etnicitet.

Jag föreläser inom Socialantropologin, psykologprogrammet, lärarprogrammet och vid Tema.

En årligt återkommande kurs som jag har utvecklat och haft ensamt kursansvar för sedan 2007 är Kvinnligt, manligt, mänskligt.

Publikationer

Publikationerbarn bar

 

 • Wiltgren, Layal Kasselias. 2016. Doing Ethnicity: Ethnic Wordplay amongst Youths. Childhood

 • Wiltgren, Layal Kasselias. 2016. Etnicitet som resurs i skolan. Lund: studentlitteratur

 • Wiltgren, Layal Kasselias. 2014. STOLT!: Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper. Linköping Studies in Arts and Science; 622 (Diss)

 • Wiltgren, Layal Kasselias. 2014. Youth using national symbols in constructing identities. Journal of Youth Studies 17, (3): 308-323.

 • Wiltgren, Layal Kasselias. 2014. Import: Ungdomar skapar etniska kategoriseringar. Barn: Forskning om barn och barndom i Norden (4): 31-46

 • Wiltgren, Layal Kasselias. 2013. Flerspråkighet som tillgång. I Maren Bak, Kerstin von Brömssen (red.) Barndom & migration. Umeå: Boréa.

 • Wiltgren, Layal Kasselias. 2012. STOLT!: Regeln om att försvara sin bakgrund. Locus 24, (4): 76-88.

child

Populärvetenskapliga publikationer

Unga är både och: Migrationsbakgrund ger ungdomar extra tillgånar. Socialpolitik. 2014 (3)

Elever med utländsk bakgrund ser etniciteter som resurs. Skolporten

http://www.skolporten.se/forskning/intervju/elever-med-utlandsk-bakgrund-ser-etniciteter-som-resurs/

 

 

 

utredare

Telefon: 013-28 57 47
Fax: 013-28 29 00

E-post: layal.wiltgren@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: layal.wiltgren@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 23 21:18:33 CET 2017