Göm menyn

Böcker

peer talkChildren's Peer Talk
Learning from Each Other

Edited by
Asta Cekaiete, Shoshana Blum-Kulka, Vibkeke Gröver, and Eva Teubal

Inside and outside the classroom, children of all ages spend time interacting with their peers. Through these early interactions, children make sense of the world and co-construct their childhood culture, while simultaneously engaging in  interactional activities which provide the stepping stones for discursive, social, and cognitive development.

Läs mer >>

 

bas

Barn, barndom och samhälle

Svensk utbildningshistoria, Gleerups
Bengt Sandin & Maria Sundqvist

BARN, BARNDOMAR OCH SAMHÄLLE. Svensk utbildningshistoria handlar om skolor och alla de personer som funnits i dem: elever, studenter och lärare i första hand, men även andra, som skolpolitiker och debattörer. Boken handlar också om samhällsförändringen i stort från det sena 1500-talet fram till idag.

Läs mer >>   

tuy

Swedish Wooden Toys 

The Swedish tradition of wooden playthings derived from abundant forests of fir, pine, spuce, and birch and the rural pursuits of woodworking and carpentry. Swedish Wooden Toys examines wooden playthingsfrom the seventeenth century to the present, investigatin their histories of manufacture, consumption, and representation ......

Chapter 1
Bengt Sandin:  Swedish Childhoods from the Era of Great Power to the Welfare State
Read more >>

 

hbHandbook of Child Well-Being 

Theories, Methods and Policies in Global Perspective
Edited by Asher Ben-Arieh, Ferran Casas, Ivar Frones, Jill E. Korbin

Kapitel i  boken av Bengt Sandin
History of Chilfren's Well-Being  (sid 31-87)

Read more >>

The Handbook of Child Well-Being will be published in 5 volumes encompassing more than 3,000 pages.

 

fass

The Routledge History of Childhood in the Western World

Edited by Paula S. Fass (2013). Routledge Taylor & Francis Group, London and New York

Kapitel i boken av Bengt Sandin
Infanticide, abortion, children, and childhood in Sweden, 1000-1980
(innehållsförteckning)

 

 

vpNu vill jag prata!Barns röster i barnkulturen

Karin Helander (red) (2013). Stockholms universitetsbibliotek.

Kapitel i boken av David Cardell, Anne-Li Lindgren, Tobias Samuelsson (innehållsförteckning)

Hur gör barn sina röster hörda? I vilken utsträckning är barn delaktiga i radio, TV och på teaterscenen? Lyssnar vuxenvärlden på barn och hur tolkas barnens utsagor?

Barnperspektiv och delaktighet är begrepp som - i svallvågorna efter FN:s konvention om barnets rättigheter - under senare år starkt inpsirerat barnkulturen i både forskning och praktik.

I denna skrift diskuteras olika spekter på hur barns röster gör sig hörda och hur vuxenvärlden lyssnar, hanterar och tolkar barns utsagor. Perspektiven är många och skiftande. Förskolebarns lek som förhandlingsarena beskrivs och hur vuxna lyssnar (eller inte) till barns röster i skolans värdepedagogiska arbete. Vad vill barn veta när de själva får fråga i folosofiska samtal? Läsaren får ta del av va banr berättar om Kamratpostens insändare. Författarna tar upp hur bardomsedeal iscensätts och vad barn säger, känner och gör i nöjesparker och i Science Center samt hur barn involveras som medforskare inom olika forskningsfält.

Skriften är ett resultat av symposiet "Nu vill jag prata" - Barns röster i barnkulturen på Centrum för barnkulturforskning våren 2012. Författarna är främst akademiska foskare från olika discipliner och universitet, men också ett par forskande praktiker inom barnkulturens breda fält.

 

asta

Goodwin, M. H., Cekaite, A., & Goodwin, C. (2012). Emotion as stance. In A. Peräkylä & M-L. Sorjönen (Eds.) Emotion in interaction (pp. 16-63). Oxford: Oxford University Press.


Emotion in everyday interaction has become a central topic of research in a wide variety of disciplinies, including linguistics, sociology, social psychology, antrhopology, and communication. Emotion in Interaction offers a collection of original studies that explore emotion in naturally occurring spolen interaction. The articles examine both the verbal and non-verbal resources for expressing emotional stance (lexicon, syntax, prodody, laughter, crying, facial expression), the emotional aspects of action sequences (e.g., news deliviery and conflicts), and the role of emotions in institutional interaction (museums and galleries, psychotherapy, medical interaction, and helpline calls). What unites the articles i an understanding of the expression of emotion and the construction of emotional stances as a process that both shapes and is shaped by the interactional context.

Emotional in Interacation will appeal to scholars and advanced students across a range of disciplines, including linguistics, sociology, social psychology, and antropology, and communication.

 

sitSituating Child Consumption
Rethinging values and notions of children, childhood and consumption

Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (eds.)

How do children understand issues of work, marketing, money and scarcity? in Situating Child Consumption the contributors offer a provocative stance rethingking values an notions of children, childhood and consumption.

The authors investigate and exemplify how consumption is situated in practices of everyday life, politics, history and the markets. They address the complexities and contradictions in the ways consumption negotiates values in social relations, laws and state intervention as well as material culture. The articles examine topics such as children's use of money, advertisning, tweens , sexuality, violent toys, amusement parks and historical documents.

The anthology includes established scholars and a young cohort of researchers, combining consumers studies with perspectives from childhood sociology and the history of childhood. Situating Child Consumption  makes indispensable reading for anyone interested in child studies and consumption.

www.noricacademicpress.com

 

kon

Under konstruktion. Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012

Kapetel 3: Effekter och konsekvenser

Anne-Li Lindgren:  Kultursamverkans modellen och konsekvenser för barn och unga

www.skl.se/publikationer

 

 


kin

Research in Media Education

Chi-kim Cheung (Editor)

Chapter 8:
From Instruction to Reflextion: Film in Education in Sweden

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas

 


 

fUtanförskapets historia.

Om funktionsnedsättning och funktionshinder

 Kristina Engwall och Stig Larsson (red.), utgiven 2012
 

 Kapitlet "Föräldrainflytande och barnets bästa" av Judith Lind

Människor med funktionsnedsättningar och deras förhållanden har i allt väsentligt varit fördolda i förfluten tid. År 1987 bildades Handikapphistorisk förening i Sverige för att motverka denna marginalisering av en stor befolkningsgrupp. Inför 25-årsjubileet har föreningen med stöd av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, tagit initiativ till denna antologi.

I boken medverkar forskare som disputerat på historiskt inriktade avhandlingar, som på skilda sätt berör människor med funktionsnedsättningar. De representerar både fackhistorisk vetenskap och andra områden, som pedagogik, handikappvetenskap, sociologi och etnologi. Här presenteras historisk forskning om människor med olika slags funktionsnedsättningar och samhällets åtgärder för att bistå dem. Vissa funktionsnedsättningar har försvunnit tack vare ny medicinsk och teknisk kunskap, andra har tillkommit.

Antologin ger exempel på historisk forskning om dem som kallats fånar, sinnesslöa, blinda, döva, polioskadade och neurosedynbarn. Dessutom reflekterar författarna över vad de historiska kunskaperna kan ha för relevans idag.

Boken är tänkt att kunna användas inom utbildningar på området behandling, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, men även till andra som intresserar sig för historia och funktionshinderspolitik.  Mer information ...

 

nätNätverksfamiljen,

Margareta Bäck-Wiklund, Thomas Johansson

Kapitel 7: Anna Malmquist, Margareta Hydén och Karin Zetterqvist Neslon "Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer",

Kapitel 12: Judith Lind och Cecilia Lindgren "Adoptivfamiljen"

Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste samlevnadsformen i Sverige, men familjemönstren har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Vid sidan av den traditionella familjebildningen ser vi nu en mångfald av samlevnadsformer. Det handlar om heltids- eller deltidspappan, den homosexuella familjen, ensam morfamiljen, den omgifta länkade familjen, den inflyttade familjen med länkar i flera kulturer och så vidare. Familjen som slutet system har ersatts av Nätverksfamiljen. Med barnen som länkar bildas nya nätverk av relationer och föräldraroller. Invanda levnadsmönster, traditionella roller och könsidentiteter utmanas och ifrågasätts. Nära relationer kan spänna över länder och världsdelar och familjelivet bedrivas virtuellt.

Denna nya utgåva av boken är kompletterad med kapitel om adoption, asylsökande familjer samt postkoloniala perspektiv på familjen.

 

tob Young People and Work

(edit by) Robin Price, Paula McDonald, Janis Bailey and Barbara Pini

Kapitel i boken av Tobias Samuelsson
Parr I: Experience of Work

Making Money, Helping Out, Growing Up: Working Children in Sweden, Tobias Samuelsson

This edited book brings toghether empirical studies of young people in paid employment from a variety of disciplinary perspectives and in different national settings. In the context of increasing youth labour market participation rates and debates about the value of early empolyment, it draws on multi-level analyses to reflect the complexity of the field. Each of the three sections of the book expolores a key aspect of young people's empolyment: their experience of work, intersections between work and aducation, and the impact of other actors and institutions. The book contributes to broadening and strengthening knowledge about the opportunities and constraints that young people face during their formative experiences in the labour market.

This book will be reguired reading for all those working in the fields of sociology, employment relations and education.

bengtbokReinventing Childhood After World War II

(inbunden)
av Paula S Fass, Michael Grossberg, Kapitel i boken av Bengt Sandin

In the Western world, the modern view of childhood as a space protected from broader adult society first became a dominant social vision during the nineteenth century. Many of the West's sharpest portrayals of children in literature and the arts emerged at that time in both Europe and the United States and continue to organize our perceptions and sensibilities to this day. But that childhood is now being recreated. Many social and political developments since the end of the World War II have fundamentally altered the lives children lead and are now beginning to transform conceptions of childhood. Reinventing Childhood After World War II brings together seven prominent historians of modern childhood to identify precisely what has changed in children's lives and why. Topics range from youth culture to children's rights; from changing definitions of age to nontraditional families; from parenting styles to how American experiences compare with those of the rest of the Western world. Taken together, the essays argue that children's experiences have changed in such dramatic and important ways since 1945 that parents, other adults, and girls and boys themselves have had to reinvent almost every aspect of childhood. Reinventing Childhood After World War II presents a striking interpretation of the nature and status of childhood that will be essential to students and scholars of childhood, as well as policy makers, educators, parents, and all those concerned with the lives of children in the world today.

Boken beställs via Bocus.com

 

föräl Föräldraskapets politik

Helena Bergman, Maria Eriksson & Roger Klinth (red.)

Kapitel 2:  Cecilia Lindgren "Barnets väl - samhällets ansvar: Utredning av blivande adoptivföräldrar 1955-2008"

Kapitel 6: Karin Zetterqvist Nelson "Assisterad befruktning för lesbiska par: Gayvänligt, heteronormativt elelr både och?

Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder?

Som denna antologi visar har svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet. Såväl föräldraskapet självt som försöken att påverka det genomgår ständiga förändringar. Adoptionsutredningar, assisterad befruktning för lesbiska par samt föräldrars engagemang i sina barns skolgång är några av de frågor som i boken får belysa samhällsutvecklingen.

Att vara förälder till ett barn kan tyckas vara en naturlig och ursprunglig relation, men påverkas i högsta grad av tid, plats och sociala villkor. Föräldraskapet är inte oföränderligt, utan formas av politik, lagstiftning, vetenskaplig expertis och offentliga normer. Samhällets maktordningar vad gäller kön, klass, etnicitet och ålder sätter också sin prägel på relationen mellan förälder och barn.

Föräldraskapet har sikte på framtiden - men det har också sin historia. Detsamma gäller de styrningsfomer som påver som påverkar det.

Bokens författare är historiker och samhällsvetare verksamma vid olika universitet och högskolor runt om i Sverige

Boken beställs genom: Dialogos förlag

 

Barnen och välfärdspolitiken

Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000

Dagens diskussion om barn och barns rättigheter och villkor tar ofta sin utgångspunkt i 1989 årsbarnkonvention, men dessa frågor hör inte bara till vår egen tid. I Norden har barn under hela 1900-talet haft en viktig plats i det offentliga samtalet och i välfärdspolitiken, men det uppmärksammas sällan i forskningen. I den här boken beskrivs den välfärdshistoriska utvecklingen utifrån ämnet barn i ett jämförande nordiskt perspektiv. De nordiska länderna har mycket gemensamt och det har under hela 1900-talet funnits ett nära samarbete när det gäller barnpolitik och barns rättigheter.Barnen har setts, inte bara som de enskilda nationernas framtid utan som Nordens framtid.Boken diskuterar vad nordiskt samarbete inneburit för barn både i fråga om lagstiftning och barnpolitik i praktiken, och i vilken utsträckning nordisk välfärdspolitik har utvecklats som ett resultat av samarbete, tävlan och politik komparation. Vad är nordiskt, vad är nationellt och vad är internationellt i nordiska välfärdsmodeller?Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 19002000 bygger på ett forskningsprojekt med deltagare från alla de nordiska länderna.

Författare: Astri Andresen, Ólöf GarðarsdÓttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola och Ingrid Söderlind.

Läs mer >>
 
 

Naturen som symbol för den goda barndomen.

 naturen som ...Gunilla Halldén (red.), utgiven 2009

 Naturen som symbol för den goda barndomen >>

 Utgiven på Carlsson Bokförlag

 

 


 

Ett vardagsliv med flera språk.

Ett vardagsliv med flera språk Jakob Cromdal och Ann-Carita Evaldsson (red.), 
 utgiven 2009

 Ett vardagsliv med flera språk >>

 Utgiven på Liber Förlag


 

Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?

Vad är problemet?

Judith Lind, Cecilia Lindgren, Mats Sjöberg, Karin Zetterqvist Nelson (red.), utgiven 2009

Historien, barnen och barndomarna >>>

Bokakademin AB, Linköping
 

Den väsentliga vardagen

Den väsentliga vardagen

Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson & Viveka Adelswärd (red.), utgiven 2009

Den väsentliga vardagen >>>

Utgiven på Carlsson Bokförlag

 


 

Barndom och arbete

barndom o arbete

Ingrid Söderlind, Kristina Engwall (red), utgiven 2008

Barndom och arbete >>>

Utgiven på Boréa förlag

 


Den moderna barndomen och barns vardagsliv

Den moderna barndomen

Gunilla Halldén (red), utgiven 2007

Utgiven på Carlsson Bokförlag

 


Utbildningsvetenskap - ett kunskapsområde under formering

Utbildningsvetenskap

Bengt Sandin och Roger Säljö (red.), utgiven 2006

Utgiven på Carlsson Bokförlag


Normalitetens förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap

Normalitetens förhandling och förvandling.

Jutdith Lind, (red), utgiven 2006

Brutus Östlings Bokförlag Symposion

 


Fågel, fick eller mittemellan? Utbildningsprogram som kulturellt och politiskt problem

Fågel, fisk eller mittemellan

Maija Runcis & Bengt Sandin, (red.), utgiven 2006

Arkiv förlag

 


Barnets bästa. En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering

Barnets bästa

Bengt Sandin & Gunilla Halldén, (red.), utgiven 2003

Brutus Östlings Bokförlag Symposion

 


Politik, påverkan och vägledning

Politik, påverkan och vägledning

Anne-Li Lindgren, Ulla B Abrahamsson, Eva Gullberg och Thomas Dahl, (red.), utgiven 2003

Stiftelsen Etermedia i Sverige

 


Barnet och boet

barnet och boet

Gunilla Halldén (red.), utgiven 2001

Utgiven på Carlsson Bokförlag

 

  Industrious Children. Work and Childhood in the Nordic Countires 1850-1990

Industrious Children

Ning de Coninck-Smith, Bengt Sandin and Ellen Schrumpf (Edited by), utgiven

 


1997

Odense University Press

 

Barn i tid och rum

Barn i tid och rum

Karin Aronsson, Marianne Cederblad, Lars Olsson & Bengt Sandin, (red.), utgiven 1984

Kristianstads Boktryckeri AB

Kalendarium

Kontaktpersoner

Avdelningschef
Asta Cekaite
E-post:  asta.cekaite@liu.seAlla på Tema Barn


 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 12 09:25:28 CEST 2016