Göm menyn

Forskarutbildning vid tema Genus

foutb

 

Att forskarutbilda sig i genus

Doktorander vid Tema Genus får en utbildning som ger genusanalytisk kompetens på hög nivå. Genom det tvärvetenskapliga och transvetenskapliga perspektivet blir det möjligt för dem att efter doktorsexamen analysera och arbeta med genus i många olika sammanhang.

Utbildningen vid består av 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng, hp) och leder till en filosofie doktorsexamen inom Tema Genus. För många doktorander finns det också möjlighet att undervisa och handleda inom grundutbildning, att delta i doktorandfackligt arbete eller att under sin doktorandtid medverka i kortare projekt som bidrar till temats utveckling. Förutom att sådana uppdrag kan förlänga forskarutbildningstiden, så leder de till erfarenheter som är viktiga i fortsatt arbete i så väl akademi som andra sektorer.

Utbildningen innebär heltidsarbete och kräver regelbunden närvaro vid temat.
 

Mål med forskarutbildning

Att arbeta tvärvetenskapligt och tematiskt ger goda möjligheter att utveckla forskning som behandlar genus som ett komplext och föränderligt fenomen, vars betydelse i samhälle och kultur går utöver enskilda discipliners och ämnesområdens teoretiska och empiriska ramverk. Stor vikt läggs på utveckling av teori och metod i ett disciplinöverskridande perspektiv.

Mot denna bakgrund har forskarutbildningen vid Tema Genus följande mål:

  1. att ge de studerande en både bred och djup genusanalytisk, genusmetodologisk och genusteoretisk kunskap på hög, internationell nivå̊ och med ett konsekvent intersektionellt perspektiv.
  2. att göra de forskarstuderande väl beredda för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete, som tar sikte på att vetenskapligt belysa genusrepresentationer, genusidentiteter, genusrelationer och genusordningar i ett samhällsrelevant förändringsperspektiv och i intersektionellt samspel med andra sociokulturella kategoriseringar och maktordningar.
  3. att ge de forskarstuderande vetenskaplig kompetens att professionellt och kvalificerat analysera och hantera en genusproblematik på otraditionella och förnyande sätt i olika typer av vetenskapligt och akademiskt arbete.

DoktorandTjänster

  • Lediga platser på forskarutilbildningen annonseras som doktorandtjänster, på sidan för lediga jobb

Resurser för doktorander i Tema Genus

  • InterGender är ett forskarutilbildningssamarbete mellan svenska och internationella forskarutbildningsmiljöer, som erbjuder så väl kurser som nätverk
  • TEMA Doktorandråd är en förening för forskarstuderande vid Tema. Föreningen skall verka för sammanhållning och främja gemensamma intressen.


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 28 15:57:39 CET 2015