Göm menyn

Forskning vid tema Genus

forskning kunskap

De forskningsprofiler som finns vid tema Genus - Genus och kultur; Genus och kunskapsproduktion; Posthumanitiska genusstudier, Environmental Humanities och Kritiska livsstudier omfattar både human- och socialvetenskaper, och inbjuder samtidigt medicinska och tekniska vetenskaper till samverkan. Detta är kännetecknande för den tvärvetenskapliga genusforskningen. Genomgående läggs stor vikt vid att utveckla dialog med både nationell och internationell genus-, kvinno- och feministisk forskning, och reflektioner kring de teoretiska, epistemologiska och metodologiska grunderna för tvärvetenskaplig, intersektionell genusforskning ges stort utrymme. Centralt är också att reflektera kring hur genusperspektiv kan bidra till att förändra vetenskaplig forskning. Tvärvetenskaplighet och tematiskt orienterade ansatser utgör goda plattformar för att utveckla forskning som närmar sig genus som ett komplext, föränderligt fenomen, vars innebörder i samhälle och kultur kräver forskningspraktiker som överskrider strängt disciplinära perspektiv.
 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 15 14:07:54 CET 2017