Göm menyn

Genus och kunskapsproduktion inom medicin, teknik och naturvetenskap

Delprogrammet Genus och kunskapsproduktion inom medicin, teknik och naturvetenskap är inriktat på att studera hur förkroppsligandet av åtskillnader som symboliskt och materiellt bär kön, är oupplösligen är sammanflätat med genuskonstruktioner, sociotekniska relationer, teknovetenskap och kunskapsproduktion. Programmet analyserar hur genusrelationer och kulturella antaganden om könsmässiga skillnader är införlivade i en biovetenskaplig föreställningsvärld och kunskapsproduktion.  Kort sagt handlar programmet om utforskandet av sätten på vilka teknovetenskap producerar genusmärkta kroppar och andra kunskapsobjekt. Kunskapsteoretiska frågeställningar behandlas på så sätt som oskiljaktiga ifrån frågor om ontologi och etik. Kritisk uppmärksamhet riktas också mot biovetenskaper och biotekniker, samt mot det cirkulerande av informationsteknologier, nya medier och populärvetenskap som genomsyrar den samtida sociala verkligheten. Feministiska vetenskapsstudier, ett internationellt fält inom vilket frågan om materialitet vävs samman med postmodernistisk teori, utgör ett viktigt inslag i delprogrammet.

 

Aktuella projekt inom Genus och Kunskapsproduktion


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 18 13:17:36 CET 2018