Göm menyn

Stina Backman, vik. lektor Tema Genus /
Genuslektor – filosofiska fakulteten


Utbildning och Bakgrund

Fil Dr Tema Hälsa och samhälle

(Fil kand) Linköpings universitet efter studier i Historia, Arkeologi, Statsvetenskap och psykologi. Antogs som doktorand på Tema hälsa och samhälle hösten 1998. I december 2005 disputerade jag på en avhandling med titeln ” Den sjuke mannen. Populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa”. Denna studie som handlar om de populärkulturella bilderna av den sjuke mannen, bygger på mediala formuleringar kring manlig ohälsa och sjukdom, primärt under ett svenskt 1990-tal. Mitt syfte med boken har varit att analysera populärkulturella föreställningar om manlig sjukdom och maskulinitet, det vill säga att fånga relationen mellan manlighet och sjukdom på en medierad arena för att se vilken betydelse ohälsa tillskrivs och vilken funktion den fyller i gestaltningen av maskulinitet.

Efter disputationen i december 2005 har undervisning, kursutveckling, kursansvar och olika form av uppdragsverksamhet varit min huvudsakliga syssla. Då jag under en period också varit knuten till institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har en viss del av min tjänstgöring inneburit handledning av C- och D-studenter på Socionomprogrammet och i ämnet Sociologi. Under det senaste året har min tjänst varit delad mellan filosofiska fakulteten, Tema genus och centrumbildningen Forum för Genusvetenskap och jämställdhet där jag på 25 % haft som huvudsakliga syssla att akademiskt koordinera den internationella konferensen Equality, Growth and Sustainability – Do they Mix som hålls här vid LiU den 25-26 november.

Intresseområden

Den dominerande tematiken för min hittillsvarande forskning har varit män och maskulinitet och mitt särskilda fokus har varit manlig ohälsa och sjukdom. I min avhandling, som handlar om de populärkulturella bilderna av den sjuke mannen, bygger jag på mediala formuleringar kring manlig ohälsa och sjukdom, primärt under ett svenskt 1990-tal. Mitt syfte med boken har varit att analysera populärkulturella föreställningar om manlig sjukdom och maskulinitet, det vill säga att fånga relationen mellan manlighet och sjukdom på en medierad arena för att se vilken betydelse ohälsa tillskrivs och vilken funktion den fyller i gestaltningen av maskulinitet. Det intima populärkulturella bildspråket och den påtagliga sexualiseringen av mäns kroppar liksom reducerandet av mannens vuxenskap har fått mig fortsatt intresserad av hur kulturella representationer av kön utmanar och ifrågasätter men också förstärker och reproducerar vedertagna förställningar om maskulinitet och femininitet och hur detta bidrar och möjliggör traditionella och könsspecifika förväntningar på såväl diskursiv som praktisk nivå samtidigt som det lämnar utrymme och inbjuder till motstånd och omformuleringar.

Nuvarande forskningsprojekt

Inom ramen för mitt uppdrag som Genuslektor på filosofiska fakulteten och Som en del i det mer kartläggande arbete jobbar jag för närvarande med ett par olika projekt av utredande/forskande karaktär som syftar till att studera huruvida det föreligger en eventuell könsmässig skillnad i karriärmöjligheter: dessa specialdesignade projekt rör professorsrekrytering, docentmeritering och doktorandens vardag

Publikationer

 


 


Stinaa Backman

 

Tel: 013-28 2244
E-post: stina.backman@liu.se

 

Projekt

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: stina.backman@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 13 11:32:50 CEST 2015