Göm menyn

Posthumanistiska genusstudier

Den form av posthumanistiska studier som bedrivs vid Tema Genus, exempelvis vid forskningsplattformen The Posthumanities Hub (ledd av Cecilia Åsberg) är varken post-feministiska eller post-biologiska, utan svarar snarare mot den så kallade ontologiska eller materiella vändningen inom genusvetenskaperna, liksom mot den antropocentriska kritiken inom historiska och samtida studier av populärkultur, vetenskap och teknik i samhället. Framförallt innebär det tvärvetenskap av den verkligt utmanande sorten i en post-konstruktionistisk, post-antropocentrisk och kritiskt materialistisk anda. Här rekalibrerar vi humanioras analysverktyg och möts över natur- och kulturvetenskaperna!

Kromosomtango: Konstnär Emma Ahtola (2009)

Vid forskningsplattformen The Posthumanities Hub, också en forskningsinriktningen vid Tema Genus, bedrivs tvärvetenskaplig forskning som spårar effekterna av, och betydelserna som tillskrivs, det humana (och det posthumana) - i relation till det "icke-mänskliga" - inom humaniora, naturvetenskap och samtida populärkultur.

Den posthumanistiska utgångspunkten för vårt arbete grundas i en kunskapsteoretiskt performativ och processontologiskt förankrad inställning till det icke-mänskligas roll. Detta utvecklas bland annat inom, eller i anslutning till, internationell feministisk teoribildning. 

Vi kartlägger och följer, i både historisk och samtida vetenskaps- och populärkultur, hur det mänskliga definieras i kontrast till det icke-mänskliga (djur, maskiner, miljö), samtidigt som vi inte antar att dessa kategorier (lika lite som genus och kön, natur och kultur) går att urskilja en gång för alla då de ständigt nyproduceras i materiellt-meningsfulla praktiker i vardagligt (om än osynliggjort) samliv. Följ gärna våra aktiviteter på facebook!

Eftersom relationer, speciellt makt- och kunskapsrelationer som genererar kategorier och identiteter, är minsta gemensamma nämnare för våra analyser så använde vi den rika floran av feministisk teori som, oavsett studieobjekt, är en både kritisk och kreativ samling användbara teorier som just behandlar relationer och villkor som möjliggör eller förhindrar identiteter och livsformer.                                                

                                                                  "Kromosomtango". 
                                                                   Konstnär: Emma Ahtola (2009)

 

Posthumanistiska genusstudier innefattar också (som en form av postdisciplinär humaniora, eller posthumaniora) det vetenskapliga paraplyprojektet att spåra olika humanismer och posthumanismer i kulturellt omlopp. Vi rör oss på så vis i filosofins gränsmarker men med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt undersöker vi konkreta fall, historiserar och utgår från att all vetenskap i förlängningen är 'politik med andra medel'. Det bör understrykas att posthumaniora, till skillnad från många posthumanismer, inte här implicerar en kronologisk uppföljning av humanismen, eller att humaniora av oss anses utdömt (eller mänskligheten, för den delen). Istället innebär vårt arbete ett radikalt ifrågasättande av grundläggande epistemologiska och ontologiska antaganden kring essentialistiska definitioner av vad som räknas - och inte räknas - som det humana inom kultur- samhälls- och naturvetenskaperna och vad detta får för kulturella och politiska effekter. banner for the Posthumanities Hub
 


ansikteCecilia
Cecilia Åsberg, Professor (foto: Julia Kimell)

Titel: Docent, Fil.Dr. MA
Enhet: Tema Genus,
Institutionen för TEMA      
Disputerade år: 2005
Forskningsområde: Genus, natur, kultur
Positioner: Forskningsledare för The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory, GExcel International Collegium och
The Posthumanities Hub.

KONTAKT

Tel:+46 13 28 66 90
Fax:+46 13 133630
E-mail: cecilia.asberg@liu.se

Adress:
Tema Genus
Institutionen för TEMA
Linköping Universitet
581 83 Linköping
Sverige

  

 

 

 

 

 


Sidansvarig: cecilia.asberg@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Oct 04 22:19:52 CEST 2015