Göm menyn

Wera Grahn 

Jag är docent vid Tema Genus, avdelningschef och universitetslektor på den tvärvetenskapliga enheten Tema Genus, Institutionen för TEMA vid Linköpings universitet sedan den 1 januari 2012.  Jag har även uppdrag som  forskarstudierektor och programansvarig för det internationella  Masterprogrammet Gender Studies - Intersectionality and Change, förutom att jag bedriver forskning, undervisar och handleder.

Bakgrund

Jag har en bred erfarenhet från att forska om och arbeta med kulturarvsrelaterade frågor utifrån en bred genusproblematisering och har min akademiska bakgrund i etnologi (1989), men har också en akademisk examen i journalistik (1991). Jag har jobbat i många år inom museisektorn, bl a på Nordiska museet i Stockholm, men även varit knuten till en rad andra museer som Tekniska museet, Sjöhistoriska museet, Upplandsmuseet och har genom åren samarbetat med en rad museer runt om i landet.  År 2006 disputerade jag i genusvetenskap vid Tema Genus,  Linköpings universitet, med en doktorsavhandling om samtida museiverksamhet , ”Känn dig själf”: Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer.

 

Forskningsintressen

Under 2006-2007 var jag anställd vid Upplandsmuseet, och arbetade med en bok med övergripande analyser och råd om hur genus i vid bemärkelse skulle kunna integreras i kulturarvssektorns verksamheten som resulterade i publikationen Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering (2007). I de fem efterföljande åren mellan 2007 och 2011 var jag anställd som senior forskare(docent) vid Norsk Insitututt for Kulturminneforskning (NIKU) i Oslo, Norge. Min huvudsakliga uppgifter på NIKU har varit att föra in nya perspektiv och förnya tänkandet kring forskning om kulturminnessektorn i bred bemärkelse utifrån kritiska perspektiv, med fokus på genus och intersektionelitet. Särskilt intresse har också ägnats åt de grundläggande premisserna som kulturminnesförvaltningen vilar på, den kunskapsproduktion som sker inom området, samt att pröva att anlägga nya teoretiska perspektiv på denna sektor.  I mina arbeten ingår bland annat Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør- Gjæslingan som eksempel (2011a), Identifying heritage values in local communities (2011b),  Intersectionality and the Construction of Cultural Heritage Management  (2011c), Fragmentert eller representativt? (2010 ) och Ett kulturminne i vardande (2009). 

Mina huvudsakliga forskningsfrågor fokuserar på hur vi använder historia i dag, hur den skapas och vad detta gör med människor och samhällen, vilka intressen som är drivkrafter bakom dessa processer, vems historia som lyfts fram och vems som exkluderas och frågor kring hur vi kan skapa ett mer inkluderande och diversifierande sätt att använda delar av vårt kulturarv för att berätta alternativa historier om ”förr i tiden”. Teoretiska perspektiv av intresse är framför allt intersektionalitet, kritiska kulturarvsstudier, ibland i kombination med posthumanistiska studier.

Jag är för närvarande aktiv som styrelseledamot i ”Association of Critical Heritage Studies”. Vidare är jag också en av redaktörerna för boken Gender and Heritage – place, space and performance - en antologi som prövar att ta ett samlat grepp kring kulturarvssektorn utifrån olika genusperspektiv. Volymen ingår i Routledge serie Key Issues in Cultural Heritage.

 

Nuvarande forskningsprojekt 

Jag arbetar för närvarande med forskningsprojektet Cultural history, cultural heritage management and mediation in a South Sámi and Norse borderland. Detta ett projekt är ett samarbete med Norsk Institutt for kulturminneforskning som är finansierat av Norges forskningsråd (4,6 milj. NOK).

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wera Grahn

Universitetslektor

Telefon: 013-28 66 57
Fax: 013-13 36 30

E-post: wera.grahn@liu.se
 
Adress:
Tema Genus
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: wera.grahn@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 01 18:05:12 CEST 2015