Göm menyn

Curriculum Vitae

Present position

Senior Lecturer/Associate Professor/Director of Research Training. Department of Gender Studies, Linköping University, Sweden.

 

Education

 • Dissertation 2006. Ph.D. thesis: ”Känn dig själf”: Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. Full text PDF: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:22301
 • Bachelor of Arts, Journalism, Stockholm University, Sweden, 1991
 • Bachelor of Arts, Ethnology, Stockholm University, Sweden, 1989
 • Course in Materiality and Sociality 6 etc, Kulturarvens Forskerskole, Copenhagen, Denmark 2007.
 • University pedagogy. Course in basic pedagogy for university teachers. Linköping University. 2002.
 • Theory of Science, 20 p, Department of Philosophy, Stockholm University 1988
 • Course in project leadership, Effektiv Kommunikation AB/Nordiska museet, Stockholm. 1994

 

Career

2012 -            Senior Lecturer, Linköping University, Sweden ( 20120101- ongoing)

2009–2011    Senior Researcher NIKU, Oslo (F o m 20090101– 20111231)

2008–2009    Researcher I (Associate Professor/docent), NIKU, Oslo (F o m 20080101– 20081231)

2007–2007 – Researcher II, NIKU, Oslo( 20070205–20071231)

2006–2007 – Researcher, Upplandsmuseet, Uppsala/ Kulturrådet Stockholm

1999–2006 – Doctorate student, Department of Gender Studies, Linköping University, Sweden.

1999–1999 – Researcher, Tekniska museet Stockholm, Sweden.

1998–1999 – Junior research fellow, Stockholm University, Department of Ethnology, Stockholm, Sweden.

1997–1998 – Ethnologist/Editor, Sjöhistoriska museet Stockholm, Sweden.

1993–1997 – Curator/Researcher, Department of Documentation & Research, Nordiska museet, Stockholm, Sweden.

 

Selected List Of Special Assignments

 • 2011-2011 Invited as independent Expert to evaluate ten research proposals for the European Commission’s Culture Programme, Nov. 2011. Brussels.
 • 2011− Member of the committee of the Association of Critical Heritage Studies.
 • 2011−2011 Referee International Journal of Heritage Studies.
 • 2010­–2010  Invited as independent Expert to evaluate research proposals for the European Commission’s FP7-SSH-2010. Brussels.
 • 2008– 2009 Referee Tidsskrift for kulturforskning ( Journal of Cultural Research) University of Bergen, Norway, Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap (AHKR)
 • 2007–2007    Invited Expert by the Council of Europe to the Closing event of the two-year project “Cultural Identities, Shared Values and Citizenship. France: Strasbourg.
 • 2007– 2007 Invited Expert by the Council of Europe to the workshop Les milles et une vies du patrimoine en Europe. Rumania: Timisoara.
 • 2006-2007  The Swedish National Council for Cultural Affairs to make a mapping of contemporary state of works with gender related perspectives at Swedish museums.
 • 2006–2006 The Museum of Work, Norrköping, Sweden. Expert advisory for a proposal of a national resource centre of gender issues for museums. 
 • 2005–2006 UFOG/Upptäck! Förändra! Om genusmedvetande i museerna. (Discover! Change! About gender conscious rising at museums) Member of the project leading group of a research project to increase a gender consciousness at museums.
 • 2007–ongoing Föreningen för Genusfrågor i museerna (The Swedish Association of Gender and Museums). Deputy member.
 • 2002–2007 Föreningen för Genusfrågor i museerna. (The Swedish Association of Gender and Museums). Member of the committee.
 • 2001–2001 Expert and co-author for Swedish Government Official Report. Research on gender mainstreaming of public transportations. SOU 2001:43
 • 1999-2003 Department of Gender Studies, Linköping university, Sweden. International responsible.
 • 1996–97 Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) (Nuvarande Vinnova). Special assignment as expert on gender and transport research in the preparation of a new research programme

Selected List of Research Funding

 • 2012-2014  NFR (Norges forskningsråd) Forskerprosjekt. Cultural history, cultural heritage management and mediation in a South Sámi and Norse borderland. Project member. Funding received: 4 100 000 NOK.
 • 2009- 2010 Riksantikvarens FoU-midler, Oslo. Kulturminneskonstruktioner i den post-industriella staden: Akerselva. Project leader. Funding received: 375 000 NOK
 • 2009-2010 SIP-midler (Strategic Institute Programme) Kulturmiljöer i diskurs och praktik – Sør-Gjæslingan som exempel. Project leader Funding received: 900 000 NOK (Total all partners: 2 200 000 NOK)  
 • 2009  NFR(Norges forskningsråd) Projektstötte till konsortiebildning och planering av EU-ansökan FP7: MinortyPast.  Project leader . 200 000 NOK
 • 2008  NFR(Norges forskningsråd) Projektstötte till konsortiebildning och planering av EU-ansökan Culture- program: HERO. Project leader. Funding received: 75 000 NOK
 • 2008 -2009 Nordforsk. Såkornsmedel. Application for a Nordic pre project on research of the fundamental values guiding the field of cultural heritage management. Project leader .Funding received 60 400 NOK.
 • 2008 Riksantikvarens FoU-midler, Oslo. Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning, Project leader. Funding received 150 000 NOK.
 • 2008 SIP-midler (Strategic Institute Programme) Network building research on cultural heritage management. Project leader. Funding received: 100 000 NOK
 • 2008  Interna medel för EU-ansökningar. 4%-potten. Funding received:  100 000 NOK
 • 2008 SIP-midler (Strategic Institute Programme) The construction of cultural heritage and local values. Project leader. Funding received 300 000 NOK.
 • 2008 -2010 SIP-midler (Strategic Institute Programme) Transversal Theory seminar series. Project leader. Funding received 837 501 NOK.
 • 2007 NFR (Norges forskningsråd) Projektstötte till konsortiebildning och planering av EU-ansökan: INHERITED. Project leader. Funding received: 160 000 NOK.
 • 2005 Stiftelsen för Framtidens kultur. UFOG/Upptäck! Förändra! Om genusmedvetande i museerna (Discover! Change! About gender conscious rising at museums)/gm Föreningen för genusfrågor i museerna. Funding received: 280 000 Skr.
 • 2001 Jämit, Rikstrafiken och Trafikrådet. Jämställdhet och transporter (Gender equality and public transports.) Project leader. Funding received: 150 000 Skr.
 • 1998 Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Kollektivtrafik ur genusperspektiv /Public transporation from a gender perspective. Project leader. Funding received: 411 000 Skr.

List of Professional Scientific Publications

 • 2011a Grahn, W, Myrvoll, M., Skogheim, R. and Harvold, K. Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempel. - NIKU Rapport 53. Oslo: NIKU.
 • 2011b Mydland, L. and Grahn, W. Identifying heritage values in local communities. In: International Journal of Heritage Studies. Available online: 13 Oct 2011, pp. 1-24.
 • 2011c Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning. I Socialogi i dag. Årgang 41, Nr. 3-4/2011,  pp 35-66
 • 2011d Intersectionality and the Construction of Cultural Heritage Management. In:  Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Vol. 7/Nr 1/April 2011.
 • 2010a  Innledning. I: Grahn, W., Berg, S.K., Larsen, K.C., 2010. Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s7–9. Oslo: NIKU.
 • 2010b Seilduksfabriken – historieskrivning och kulturminnesbevaring. I: Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s 10–32. Oslo: NIKU.
 • 2010c  Akerselva – med våre øyne. I: Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s 55–59. Oslo: NIKU.
 • 2009a Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning. (Intersectional constructions and cultural heritage management). NIKU-rapport 27. Oslo: NIKU.
 • 2009b  Ett kulturminne i vardande (Cultural heritage in the making). I: Tidsskrift for kulturforskning (Journal of Cultural Research), vol. 8(2009)nr 1, pp 5 –16.
 • 2008 Lokala röster och lokala värden. En studie av Ålgårds kyrka. (Local vocies and local values.) NIKU-rapport 20. Oslo: NIKU.
 • 2007a Gjennomgang av avisartikler og leserinnlegg om saken.(A study of discourses around a church building in the local news papers) I: Mydland, Leidulf, Grahn, Wera & Eldal, Jens Christian 2007. Ålgård kirke – kulturminneverdi och lokal verdi. Oslo: Bygninger og omgivelser, NIKU.
 • 2007b Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering. (Gender constructions and museums. A Handbook). Uppsala, Stockholm: Upplandsmuseet, Statens kulturråd.
 • 2006 ”Känn dig själf”. Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. (“Know Thyself”: Gender, Historical constructions and representations in a Museum of Cultural History)Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2005a Från vardagsartefakter till museala fakta. (From everyday artifact to museal fact) I: Det bekönade museet. Uppsala: Etnolore.
 • 2005b Inbyggda genusskript. Föreställningar om kön på museifasader. (Build- in gender scripts. Gendered imagination on a museum wall) Gender scripts built into the wall. Images of gender on a museum wall). I: Speglingar av rum. Stockholm; Symposion.
 • 2005c The Artifact of the Month. Internetpublicerat konferenspaper från Museum and the Web 2005. Hämtat från internet 20071212 http://www.archimuse.com/mw2005/papers/bowen/bowen.html
 • 2004 Representationer av kön på Tekniska museet. (Representations of gender at The Swedish National Museum of Science and Technology I: Tankar och texter om industrisamhällets kulturarv. Härnösand: ISKA.
 • 2003a Könsmedvetna museiberättelse.(Gender informed museum narratives) I: Samtid & museer, nr 3–4 november 2003. Stockholm: Samdok.
 • 2003b Museer och genus: En analys av Månadens föremål. (Museums and Gender: An analysis of the Artifact of the Month) I: Minnets miljöer. Rapport från Museivetenskapliga dagarna 21–22 november 2002. Stockholm: Aktantus Förlag.
 • 2001a Kön i kön.– En studie av politikers och tjänstemäns tal om jämställdhet och kollektivtrafik i Östergötland. I: SOU 2001:43.
 • 2001b Könskodade rum. I: Från våra sinnen. En antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan och sinnesintrycken. Vadstena: Stiftelsen Vadstena Forum.
 • 1999a Resandets villkor. Om kollektivtrafikens könsblindhet. I: Feministiskt Perspektiv. Nr 2/99, s 29–33. Göteborg: Institutionen för kvinnovetenskap.
 • 1999b Resandets villkor. I: PLAN: Tidskrift för samhällsplanering av landsbygd och stad. Nr 5–6. Göteborg: Chalmers.
 • 1999c Tekniska museet - den manliga teknikens tempel? I: Dædalus 2000. Stockholm: Tekniska museet.
 • 1999d Bröllopsbilder. I: Verklighetsbilder? Om fotografer och fotografier i museers samtidsdokumentation. Stockholm: Nordiska museet, Samdok.
 • 1999e The terms of Travelling. Gender and Public Transport. Internetpublicerat konferenspaper från Internationell transportkonferens, Tekniska högskolan i Lund, ” Urban Transport Systems: KFB-conference in Lund 7 – 8th of June 1999”. Hämtat från internet 20080914: http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/dok/KFBkonf/2weragrahn.PDF#search='wera+grahn'
 • 1999f Tekniska museets föremålssamling ur genusperspektiv. Opublicerad rapport. Stockholm: Tekniska museet.
 • 1999g Tekniska museets förmedling, kunskapsuppbyggnad och bevarande ur genusperspektiv Opublicerad rapport. Stockholm: Tekniska museet.
 • 1998a (Red). Pihl, Simen Lunø, Sundsvall – Tilbury t.o.r. Stockholm: Sjöhistoriska museet.
 • 1998b (Red). Bäckman, Lena, Husbåtsboken. Stockholm: Sjöhistoriska museet.
 • 1998c Den osynliga möjligheten – de hemlösas boplatser: I: Staden – Himmel eller Helvete. Stockholm: Informationsförlaget
 • 1997 Ett etnologiskt perspektiv på kvinnligt och manligt i kollektivtrafiken. I: Kvinnors och mäns liv och resande. KFB-rapport 1997:34.Stockholm: KFB.
 • 1996a Liv utan bil – en livsstilsstudie av bilfria barnfamiljer. I: Drömmen om bilen. Stockholm: Nordiska museet, Fataburen.
 • 1996b Jesper – om återvändandet I: Samdokbulletinen; 96:1. Stockholm: Nordiska museet.
 • 1995a. Tågluffarna – ett metodiskt experiment. I: Samdokbulletinen; 95:2. Stockholm: Nordiska museet
 • 1995b  Liv utan bil – en livsstilsstudie av bilfria barnfamiljer. Stockholm: Nordiska museet, Bilprojektet.
 • 1994 a Riktlinjer för transkribering av intervjuer. Stencil. Stockholm: Nordiska museet.
 • 1994b Etiska regler vid arkivering av fältarbetsmaterial. Stencil. Stockholm: Nordiska museet.

Leader of Research projects

 • 2009– 2010 Kulturminneskonstruktioner i den post-industriella staden: Akerselva. (The construction of cultural heritage in the post. Industrial city: Akerselva )Project leader.
 • 2009-2010 Kulturmiljöer i diskurs och praktik – Sør-Gjæslingan som ett exempel. Samarbetsprojekt med två andra forskningsinstitutioner NINA & NIBR (Cultural environments in discourse and practice – Sør-Gjæslingan as an example). Project leader.
 • 2008 – 2010 Tvärgående teoriseminarium. (Tranversal theory seminar series)NIKU. Project leader.
 • 2008–2009  Fundamental values guiding the field of cultural heritage management. Project leader.
 • 2008 Network building research on cultural heritage management. Project leader.
 • 2007 – ongoing Interseksjonelle konstruksjoner. (Intersectional constructions) NIKU. Project leader.
 • 2007 – ongoing Kulturminnekonstruksjon og lokale verdier. (The construction of cultural heritage and local values) NIKU. Project leader.
 • 2007 – ongoing Materiality & Sociality. NIKU. Project leader.
 • 2007 –2008 Churches and the assignment of “local values”. NIKU. Project leader.
 • 2006–2007 Gender at Swedish Museums of cultural history. Upplandsmuseet, Uppsala and the Swedish National Council for Cultural Affairs, Stockholm, Sweden. Project leader.
 • 2003–2006  Gender constructions at the Swedish National Museum of Cultural History, Department of Gender Studies, University of Linköping, Sweden, Project leader.
 • 2005–2006 Discover! Change! About gender conscious rising at museums. Member of the project leading group of a research project to increase a gender consciousness at Swedish museums.
 • 2001–2002 Dialogue research and exhibition making at the Östergötland County Museum, Department of Gender Studies, University of Linköping, Sweden, Project leader.

Sidansvarig: wera.grahn@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 16 12:49:45 CET 2015