Hide menu

Publications

2012   Grahn, W . Tvärgående teoriseminarium. I: Sætren et al (red) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. NIKU TEMA 39, pp 302-308.

2012  Grahn, W. Kulturminnen och lokala värden. I: Sætren et al (red) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. NIKU TEMA 39, pp 253-259.

2012   Grahn, W. Kulturmiljöer i diskurs och praktik. I: Sætren et al (red) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. NIKU TEMA 39, pp 213-222.

2012   Larsen, K, Risan T og Grahn, W 2012 Landskap, kulturminner og lokal medvirkning – det muliges kunst? I: Sætren, A, Fløisand, I, Swensen, , G, Skar B (red) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. NIKU TEMA 39. s 194 -199.

2011a Grahn, W, Myrvoll, M., Skogheim, R. and Harvold, K. Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempel. - NIKU Rapport 53. Oslo:  NIKU.

2011b Mydland, L. and Grahn, W.  Identifying heritage values in local communities. In: International Journal of Heritage Studies. Available online: 13 Oct 2011, pp. 1-24.

2011c Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning. I Sosiologi dag. Årgang 41, Nr. 3-4/2011,  pp 35-66

2011d    Intersectionality and the Construction of Cultural Heritage Management. In:  Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Vol. 7/Nr 1/April 2011.

2010a Innledning. I: Grahn, W., Berg, S.K., Larsen, K.C., 2010. Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s7–9. Oslo: NIKU.

2010b                                                       Seilduksfabriken – historieskrivning och kulturminnesbevaring. I: Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s 10–32. Oslo: NIKU.

2010c Akerselva – med våre øyne. I: Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s 55–59. Oslo: NIKU.

2009a Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning. (Intersectional constructions and cultural heritage management). NIKU-rapport 27. Oslo: NIKU.

2009b                                                       Ett kulturminne i vardande (Cultural heritage in the making). I: Tidsskrift for kulturforskning (Journal of Cultural Research), vol. 8(2009)nr 1, pp 5 –16.

2008 Lokala röster och lokala värden. En studie av Ålgårds kyrka. (Local vocies and local values.) NIKU-rapport 20. Oslo: NIKU.

2007a Gjennomgang av avisartikler og leserinnlegg om saken.(A study of discourses around a church building in the local news papers) I: Mydland, Leidulf, Grahn, Wera & Eldal, Jens Christian 2007. Ålgård kirke – kulturminneverdi och lokal verdi.  Oslo: Bygninger og omgivelser, NIKU.

2007b Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering. (Gender constructions and museums. A Handbook). Uppsala, Stockholm: Upplandsmuseet, Statens kulturråd.

2006 ”Känn dig själf”. Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. (“Know Thyself”: Gender, Historical constructions and representations in a Museum of Cultural History)Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet.

2005a Från vardagsartefakter till museala fakta. (From everyday artifact to museal fact) I: Det bekönade museet. Uppsala: Etnolore.

2005b Inbyggda genusskript. Föreställningar om kön på museifasader. (Build- in gender scripts. Gendered imagination on a museum wall) Gender scripts built into the wall. Images of gender on a museum wall). I: Speglingar av rum. Stockholm; Symposion.

2005c The Artifact of the Month. Internetpublicerat konferenspaper från Museum and the Web 2005. Hämtat från internet 20071212 http://www.archimuse.com/mw2005/papers/bowen/bowen.html

2004 Representationer av kön på Tekniska museet. (Representations of gender at The Swedish National Museum of Science and Technology I: Tankar och texter om industrisamhällets kulturarv. Härnösand: ISKA.

2003a  Könsmedvetna museiberättelse.(Gender informed museum narratives)  I: Samtid & museer, nr 3–4 november 2003. Stockholm: Samdok.

2003b Museer och genus: En analys av Månadens föremål. (Museums and Gender: An analysis of the Artifact of the Month) I: Minnets miljöer. Rapport från Museivetenskapliga dagarna 21–22 november 2002. Stockholm: Aktantus Förlag.

2001a Kön i kön.– En studie av politikers och tjänstemäns tal om jämställdhet och kollektivtrafik i Östergötland. I: SOU 2001:43.

2001b Könskodade rum. I: Från våra sinnen. En antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan och sinnesintrycken. Vadstena: Stiftelsen Vadstena Forum.

1999a Resandets villkor. Om kollektivtrafikens könsblindhet. I: Feministiskt Perspektiv. Nr 2/99, s 29–33. Göteborg: Institutionen för kvinnovetenskap.

1999b Resandets villkor. I: PLAN: Tidskrift för samhällsplanering av landsbygd och stad. Nr 5–6. Göteborg: Chalmers.

1999c Tekniska museet - den manliga teknikens tempel? I: Dædalus 2000. Stockholm: Tekniska museet.

1999d Bröllopsbilder. I: Verklighetsbilder? Om fotografer och fotografier i museers samtidsdokumentation. Stockholm: Nordiska museet, Samdok.

1999e The terms of Travelling. Gender and Public Transport. Internetpublicerat  konferenspaper från Internationell transportkonferens, Tekniska högskolan i Lund, ” Urban Transport Systems: KFB-conference in Lund 7 – 8th of June 1999”. Hämtat från internet 20080914:
 

1999f Tekniska museets föremålssamling ur genusperspektiv. Opublicerad rapport. Stockholm: Tekniska museet.

1999g Tekniska museets förmedling, kunskapsuppbyggnad och bevarande ur genusperspektiv Opublicerad rapport. Stockholm: Tekniska museet.

1998a (Red). Pihl, Simen Lunø, Sundsvall – Tilbury t.o.r. Stockholm: Sjöhistoriska museet.

1998b (Red). Bäckman, Lena, Husbåtsboken. Stockholm: Sjöhistoriska museet.

1998c Den osynliga möjligheten – de hemlösas boplatser: I: Staden – Himmel eller Helvete. Stockholm: Informationsförlaget

1997 Ett etnologiskt perspektiv på kvinnligt och manligt i kollektivtrafiken. I: Kvinnors och mäns liv och resande. KFB-rapport 1997:34.Stockholm: KFB.

1996a Liv utan bil – en livsstilsstudie av bilfria barnfamiljer. I: Drömmen om bilen. Stockholm: Nordiska museet, Fataburen.

1996b  Jesper – om återvändandet I: Samdokbulletinen; 96:1. Stockholm: Nordiska museet.

1995a. Tågluffarna – ett metodiskt experiment. I: Samdokbulletinen; 95:2. Stockholm: Nordiska museet

1995b  Liv utan bil  – en livsstilsstudie av bilfria barnfamiljer. Stockholm: Nordiska museet, Bilprojektet.

1994 a Riktlinjer för transkribering av intervjuer. Stencil. Stockholm: Nordiska museet.

1994b Etiska regler vid arkivering av fältarbetsmaterial. Stencil. Stockholm: Nordiska museet.

 

Wera Grahn

Senior Lecturer

Telephone: 013-28 66 57
Fax: 013-13 36 30

E-mail: wera.grahn@liu.se

Address:

Department of Thematic Studies -
Gender Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

 About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: wera.grahn@liu.se
Last updated: Mon Feb 23 14:08:34 CET 2015