Göm menyn

Publikationer
 

2012 Grahn, W . Tvärgående teoriseminarium. I: Sætren et al (red) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. NIKU TEMA 39, pp 302-308.

2012 Grahn, W. Kulturminnen och lokala värden. I: Sætren et al (red) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. NIKU TEMA 39, pp 253-259.

2012 Grahn, W. Kulturmiljöer i diskurs och praktik. I: Sætren et al (red) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. NIKU TEMA 39, pp 213-222.

2012 Larsen, K, Risan T og Grahn, W 2012 Landskap, kulturminner og lokal medvirkning – det muliges kunst? I: Sætren, A, Fløisand, I, Swensen, , G, Skar B (red) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. NIKU TEMA 39. s 194 -199.

2011a Grahn, W, Myrvoll, M., Skogheim, R. and Harvold, K. Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempel. - NIKU Rapport 53. Oslo: NIKU.

2011b Mydland, L. and Grahn, W. Identifying heritage values in local communities. In: International Journal of Heritage Studies. Available online: 13 Oct 2011, pp. 1-24.

2011c Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning. I Sosiologi dag. Årgang 41, Nr. 3-4/2011, pp 35-66

2011d Intersectionality and the Construction of Cultural Heritage Management. In: Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Vol. 7/Nr 1/April 2011.

2010a Innledning. I: Grahn, W., Berg, S.K., Larsen, K.C., 2010. Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s7–9. Oslo: NIKU.

2010b Seilduksfabriken – historieskrivning och kulturminnesbevaring. I: Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s 10–32. Oslo: NIKU.

2010c Akerselva – med våre øyne. I: Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65, s 55–59. Oslo: NIKU.

2009a Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning. (Intersectional constructions and cultural heritage management). NIKU-rapport 27. Oslo: NIKU.

2009b Ett kulturminne i vardande (Cultural heritage in the making). I: Tidsskrift for kulturforskning (Journal of Cultural Research), vol. 8(2009)nr 1, pp 5 –16.

2008 Lokala röster och lokala värden. En studie av Ålgårds kyrka. (Local vocies and local values.) NIKU-rapport 20. Oslo: NIKU.

2007a Gjennomgang av avisartikler og leserinnlegg om saken.(A study of discourses around a church building in the local news papers) I: Mydland, Leidulf, Grahn, Wera & Eldal, Jens Christian 2007. Ålgård kirke – kulturminneverdi och lokal verdi. Oslo: Bygninger og omgivelser, NIKU.

2007b Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering. (Gender constructions and museums. A Handbook). Uppsala, Stockholm: Upplandsmuseet, Statens kulturråd.

2006 ”Känn dig själf”. Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. (“Know Thyself”: Gender, Historical constructions and representations in a Museum of Cultural History)Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet.

2005a Från vardagsartefakter till museala fakta. (From everyday artifact to museal fact) I: Det bekönade museet. Uppsala: Etnolore.

2005b Inbyggda genusskript. Föreställningar om kön på museifasader. (Build- in gender scripts. Gendered imagination on a museum wall) Gender scripts built into the wall. Images of gender on a museum wall). I: Speglingar av rum. Stockholm; Symposion.

2005c The Artifact of the Month. Internetpublicerat konferenspaper från Museum and the Web 2005. Hämtat från internet 20071212 http://www.archimuse.com/mw2005/papers/bowen/bowen.html

2004 Representationer av kön på Tekniska museet. (Representations of gender at The Swedish National Museum of Science and Technology I: Tankar och texter om industrisamhällets kulturarv. Härnösand: ISKA.

2003a Könsmedvetna museiberättelse.(Gender informed museum narratives) I: Samtid & museer, nr 3–4 november 2003. Stockholm: Samdok.

2003b Museer och genus: En analys av Månadens föremål. (Museums and Gender: An analysis of the Artifact of the Month) I: Minnets miljöer. Rapport från Museivetenskapliga dagarna 21–22 november 2002. Stockholm: Aktantus Förlag.

2001a Kön i kön.– En studie av politikers och tjänstemäns tal om jämställdhet och kollektivtrafik i Östergötland. I: SOU 2001:43.

2001b Könskodade rum. I: Från våra sinnen. En antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan och sinnesintrycken. Vadstena: Stiftelsen Vadstena Forum.

1999a Resandets villkor. Om kollektivtrafikens könsblindhet. I: Feministiskt Perspektiv. Nr 2/99, s 29–33. Göteborg: Institutionen för kvinnovetenskap.

1999b Resandets villkor. I: PLAN: Tidskrift för samhällsplanering av landsbygd och stad. Nr 5–6. Göteborg: Chalmers.

1999c Tekniska museet - den manliga teknikens tempel? I: Dædalus 2000. Stockholm: Tekniska museet.

1999d Bröllopsbilder. I: Verklighetsbilder? Om fotografer och fotografier i museers samtidsdokumentation. Stockholm: Nordiska museet, Samdok.

1999e The terms of Travelling. Gender and Public Transport. Internetpublicerat konferenspaper från Internationell transportkonferens, Tekniska högskolan i Lund, ” Urban Transport Systems: KFB-conference in Lund 7 – 8th of June 1999”. Hämtat från internet 20080914:

1999f Tekniska museets föremålssamling ur genusperspektiv. Opublicerad rapport. Stockholm: Tekniska museet.

1999g Tekniska museets förmedling, kunskapsuppbyggnad och bevarande ur genusperspektiv Opublicerad rapport. Stockholm: Tekniska museet.

1998a (Red). Pihl, Simen Lunø, Sundsvall – Tilbury t.o.r. Stockholm: Sjöhistoriska museet.

1998b (Red). Bäckman, Lena, Husbåtsboken. Stockholm: Sjöhistoriska museet.

1998c Den osynliga möjligheten – de hemlösas boplatser: I: Staden – Himmel eller Helvete. Stockholm: Informationsförlaget

1997 Ett etnologiskt perspektiv på kvinnligt och manligt i kollektivtrafiken. I: Kvinnors och mäns liv och resande. KFB-rapport 1997:34.Stockholm: KFB.

1996a Liv utan bil – en livsstilsstudie av bilfria barnfamiljer. I: Drömmen om bilen. Stockholm: Nordiska museet, Fataburen.

1996b Jesper – om återvändandet I: Samdokbulletinen; 96:1. Stockholm: Nordiska museet.

1995a. Tågluffarna – ett metodiskt experiment. I: Samdokbulletinen; 95:2. Stockholm: Nordiska museet

1995b Liv utan bil – en livsstilsstudie av bilfria barnfamiljer. Stockholm: Nordiska museet, Bilprojektet.

1994 a Riktlinjer för transkribering av intervjuer. Stencil. Stockholm: Nordiska museet.

1994b Etiska regler vid arkivering av fältarbetsmaterial. Stencil. Stockholm: Nordiska museet.

Wera Grahn

Universitetslektor

Telefon: 013-28 66 57
Fax: 013-13 36 30

E-post: wera.grahn@liu.se
 
Adress:
Tema Genus
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: wera.grahn@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015