Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

                                      Zoontologiforskargruppen

 

word cloud


 
Zoontologiforskargruppen strävar efter att utveckla nyskapande och kreativa forskningsprojekt, såväl självständiga som baserade på samarbeten, i skärningen mellan genus och queerteori, posthumana studier, djur- och virus/bakteriestudier, samtida filosofi, teknovetenskapliga studier, ontologi och etik och sociopolitisk teori. Gruppen är mot denna bakgrund sammansatt av en mångfacetterad samling individuella forskare, kopplade till ett antal nätverk, svenska och internationella – somliga redan etablerade och andra som fortfarande håller på att utvecklas. Gruppens medlemmar, och valda medlemmar i dessa nätverk delas in i en rad delområden. Dessa delområden omfattar multipla arbetsgrupper, vissa fungerar synnerligen specifikt och riktas mot avgränsade mål, medan andra syftar till att nå breddade perspektiv och kombinera olika temata på innovativa och tvärvetenskapliga sätt. Vissa av teamets medlemmar kommer att verka inom mer än ett delområde.   
 
                                                    AKTUELLA DELOMRÅDEN INOM ZOONTOLOGIFORSKARGRUPPEN
                                                    1. Kritiska Livsstudier: Postumt Liv och inhuman etik
                                                    2. Konfliktzoner: Folkmord, utrotning och det omänskliga
                                                    3. Theory Sex: Transgenrer, affekter och att queera ontologin. 
 

 

1. Kritiska Livsstudier: Postumt Liv och inhuman etik

Flera projekt lokaliseras inom detta delområde. Bland dessa, redan under utveckling, finns en bok som samredigeras med Claire Colebrook (Penn State Universitetet), med titeln Inhuman Rites and Posthumous Life [Inhumana riter och postumt liv]. Bland de bekräftade författarna ingår Elisabeth Grosz, Rosi Braidotti, Cary Wolfe, Myra Hird, Alastair Hunt, Akira Lippit, Donna V. Jones, Nicole Anderson, Susan Heckman, Rebecca Hill, och Karen Barad. Läs mer här.

 

2. Konfliktzoner: Folkmord, utrotning och det omänskliga
Tillsammans med medsökande Claire Colebrook och Nina Lykke utvecklas delområdet Konfliktzoner till ett storskaligt, internationellt, tvärvetenskapligt forskningsprojekt.
För närvarande arbetar vi med en rad bidragsansökningar, för att kunna mötas och utröna de etiska och politiska dilemman som aktualiseras av utrotning och folkmord, eller mer generellt, av utplåning och möjligheten av det inhumana. Under en treårsperiod planeras möten på tre olika platser, där en grupp på ungefär 31 teoretiker från en stor bredd av discipliner kommer samman för att gemensamt tänka kring detta tema. Projektet kulminerar genom utgivning av en rad samredigerade volymer, (tillsammans med Claire Colebrook), som publicerar resultaten av vår forskning. Läs mer här.

 

3. Theory Sex: Transgenrer, affekter och att queera ontologin.
Detta är det nyaste av de tre delområdena, och är fortfarande under formering. Flera aspekter av delområdet knyter an till aktuell forskning, genomförd av Jami Weinstein, ledare för Zoontologiforskargruppen och som söker en rekonceptualisering av feministfilosofisk ”könsskillnadsteori”. Andra aspekter hämtar inspiration från hennes arbete med queer och genusteori, och det allra senaste inslaget – affekter – har gett upphov till ett finansierat projekt i Bergen, där Weinstein medverkar. Affekter har blivit ett viktigt tillägg till det redan etablerade delområde som fokuserar transgenrer, genom att bära på löften om att kunna grundlägga ett svar på kropp-själ-problematiken, som kan berika den posthumana teorin. Läs mer här.

 

 


Page manager: jami.weinstein@liu.se
Last updated: Sun Sep 22 12:07:18 CEST 2013