Göm menyn

Akademisk samverkan

Kontakter och utbyten med andra universitet och lärosäten sker dagligen, både informellt och genom organiserade nätverk. Tema Genus ingår också i mer nära samarbeten. Tillsammans med Karlstads universitet och Örebro universitet har tema Genus bildat Institutet för Tematisk Genusvetenskap, som verkar för att etablera nationell och internationell excellens inom det tematiska och postdisciplinära genusvetenskapliga området. Mellan åren 2007 och 2012 var institutet värd för GEXcel: Gendering Excellence – ett utnämnande av Vetenkapsrådet, som centrum för genusexcellens, som möjliggjorde ett hundratal gästforskarvistelser, en rad konferenser och seminariearrangemang. Excellenscentret har numera gjorts permanent, i form av GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies.

Från tema Genus, och the Posthumantities Hub utgår också samarbetsprojektet The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory, finansierat av Mistra och Formas. Med start 2015 sätter samarabetet, som kommer att innebära så väl gästforskarvistelser som forskarskola, fokus på grön, genusmedveten humaniora och posthumaniora.  Sex svenska och sju internationella parter ingår i det konsortium som driver samarbetet.

 Tema Genus är också bas för ett internationellt centrum för intersektionell, genusvetenskaplig utbildning. Centret arbetar med att utveckla den genusvetenskapliga utbildningen på alla nivåer, samt att främja genusvetenskapligt och intersektionellt utformade metoder och former för undervisning. En viktig del är också forskarutbildningssamarbetet InterGender. Liksom GEXcel har InterGender tidigare varit ett tidsbegränsat projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, men har nu ombildats till ett permanent samarbete i form av InterGender International Consortium for Interdisciplinary Feminist Research Training. Konsortiet samlar så väl svenska som internationellt forskarutbildningsmiljöer, och verkar för att stärka den genusvetenskapliga forskarutbildningen, bland annat genom att certifiera och arrangera forskarutbildningskurser, och att skapa nätverk mellan doktorander i genusvetenskap.  


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 10 13:18:23 CEST 2015