Göm menyn

Doktorandkurser i miljövetenskap

Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 40 högskolepoäng och en vetenskaplig uppsats om 80 högskolepoäng. Sådan examen kan antingen utgöra slutmål för utbildningen eller en etapp i utbildningen till doktorsexamen.

I doktorsexamen ingår:

Obligatoriska kurser för samtliga studerande som syftar till att ge grundläggande kunskaper inom forskningsmiljöns område (35 hp).

Individuella, valbara kurser som syftar till att ge metodkompetens av vikt för avhandlingens genomförande och fördjupade kunskaper inom valda specialområden (25hp)

I licentiatexamen ingår:

Obligatoriska kurser för samtliga studerande som syftar till att ge grundläggande kunskaper inom forskningsmiljöns område (25hp)

Individuella, valbara kurser som syftar till att ge metodkompetens av vikt för avhandlingens genomförande och fördjupade kunskaper inom valda specialområden (15hp)

 

Kurser som ges av Tema Miljöförändring:

  • Thesis Proposal (10 hp)

Under denna kurs formulerar och presenterar doktoranderna en forskningsplan för det egna avhandlingsarbetet och får härmed möjlighet att utveckla avhandlingens syfte, frågeställningar, metod, material och analysram.

 

  • Key Concepts in Environmental Science (10 hp)

Denna kurs syftar till att göra doktoranderna förtrogna med centrala begrepp inom det miljövetenskapliga forskningsfältet. Kursen är organiserad kring gemensamma seminariediskussioner och ett fördjupande skrivarbete.

 

  • Methods in Environmental Science (10 hp)

Denna kurs ger en introduktion till kvantitativa och kvalitativa metodologier. Doktoranderna får reflektera över samspelet mellan metodval, forskningsdesign och materialanalys. Kursen problematiserar även vetenskapens roll i samhället. Kursen är uppdelad i ett gemensamt och ett individuellt kursblock. Under det individuella kursblocket får doktoranderna fördjupa sig i en metod som är särskilt relevant för det egna avhandlingsarbetet.

 

  • Interdisciplinarity – ontology, epistemology and practice (5 hp)

Denna kurs syftar till att problematisera tvärvetenskap som forskningsfält och praktik. Kursen är gemensam för alla forskarutbildningar vid Temainstitutionen och ger doktoranderna möjlighet att föra en fördjupad diskussion om olika tvärvetenskapliga kunskapstraditioner, dess relation till den akademiska disciplinen och det forskningspolitiska landskapet. Under kursens Tema M-specifika del får doktoranderna reflektera över hur deras egna avhandlingsarbeten förhåller sig till tvärvetenskapliga kunskapstraditioner.

  

 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 29 13:56:34 CEST 2016