Göm menyn

Avhandlingens utformningwater boder

 

 

I Högskoleförordningen anges de övergripande lärandemål som finns för forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor. En majoritet av dessa lärandemål examineras genom framläggande av doktorsavhandling. Mot bakgrund av förordningens riktlinjer tillämpas vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet principen att varje enskild forskarutbildningsmiljö själv skall definiera de kvalitetsmässiga krav som ställs på en doktorsavhandling. Detta sker dels genom kollegial bedömning, dels genom riktlinjer i den allmänna studieplanen för forskarutbildningen.
 
I Allmän studieplan för forskarutbildning i miljövetenskap (LiU -2013-01491) anges följande riktlinjer avseende avhandling för doktorsexamen:

”För doktorsexamen skall doktoranden författa en vetenskaplig avhandling, vars omfattning motsvarar 180 högskolepoäng. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av betydelse för forskningen inom det valda området. Den skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en sammanfattande diskussion (sammanläggningsavhandling) av vetenskapliga uppsatser som doktoranden har författat ensam eller med andra. Uppsatserna skall vara av sådan kvalitet att de kan publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Vid en publikation med flera författare skall doktorandens enskilda arbetsinsats kunna särskiljas och bedömas”

 

För att ytterligare förtydliga kraven har tema M i  Riktlinjer för avhandling för doktorsexamen i Vatten i natur och samhälle (tema V 2009-03-21) i övrigt fastslagit följande:

En monografi skall vara en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på egen självständig forskning, stegvis under arbetet bedömd av såväl interna som externa granskare. De formella aspekterna för vetenskaplig framställning skall beaktas fullt ut och material, metoder, teorier och centrala begrepp skall vara väl integrerade i analysen. Den monografiska framställningen ställer höga krav på läsbarhet. Om en monografi har fler än en författare skall det klart framgå vem som har huvudansvaret för respektive avsnitt.

En sammanläggningsavhandling, som har samma kvalitetskrav som en monografi, ska i normalfallet bestå av en kappa och minst fyra artiklar och skrivas på engelska. Kappan och artiklarna ska behandla ett gemensamt forskningsområde. Artiklarna ska vara avsedda för publicering med kollegial granskning (peer review) i svenska och/eller utländska tidskrifter, antologier, proceedings eller motsvarande. Minst tre artiklar ska vid disputationstillfället vara under peer-reviewbehandling, varav minst en ska vara accepterad. Vid samförfattande ska avhandlingsförfattaren vara huvudförfattare på minst två artiklar. Dessutom skall anges vilken del av artikeln som avhandlingsförfattaren haft huvudansvar för. Vid disputationen ska författaren kunna redogöra för de grundläggande vetenskapliga principerna som tillämpats också i de delar av avhandlingen som hon eller han ej haft huvudansvar för. Frågor om copyright ska beaktas så att tillstånd införskaffas för utgivningen av redan publicerade artiklar och så att inte framtida publicering hindras av att artiklar redan getts ut i avhandlingsform.

 

I Allmän studieplan för forskarutbildning i miljövetenskap (LiU -2013-01491) anges följande riktlinjer avseende uppsats för licentiatexamen:

”För licentiatexamen skall den studerande författa ett vetenskapligt arbete vars omfattning motsvarar 80 högskolepoäng. Uppsatsen skall baseras på ett självständigt forskningsarbete. Uppsatsen skall försvaras vid ett offentligt seminarium under terminstid. Filosofiska fakultetsstyrelsen beslutar om de närmare formerna för den vetenskapliga uppsatsens framläggande.”  Läs mer på filosofiska fakultetens forskarutbildningswebb.


 

Dokument

►Webbarkiv

 

länkar

Högskoleförordningen

Filosofiska fakultetens forskarutbildningswebb:
Examen/publicering. Här finns mallar för:

Spikblad (pdf)
Spikblad (doc)
Titel- och tryckortssida (pdf)
Titel- och tryckortssida (doc)
Omslag (pdf)
Titel och tryckkortssida eng (doc)
Titel och tryckkortssida eng (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Jan 10 14:20:26 CET 2016