Göm menyn

Handledning & Stödwater boder

 
 
Det åligger lärarkollegiet, handledare och doktorander att aktivt skapa en miljö som stimulerar utvecklingen av självständiga, kreativa, nyfikna och kunniga forskare.
 
Enligt högskoleförordningens 6 kap. 28 § ska det för varje doktorand utses minst två handledare. Du som doktorand vid Instiutionen för Tema får i samband med antagningen till forskarutbildningen minst två handledare varav en är huvudhandledare (huvudhandledaren rapporterar till Ladock). Ansvarsfördelningen mellan huvud-och bihandledare klargörs i samråd med doktoranden och dokumenteras i den individuella studieplanen.
Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat.
 

Det finns flera lagar och förordningar som universitet och hög­skolor måste följa. Främst är hög­skole­lagen och hög­skole­för­ord­ningen. Men högskolorna har även egna riktlinjer för doktorandens rättigheter och skyldigheter. I policydokumentet "Handledningspolicy för Institutionen för Tema" regleras lärarkollegiets, handledarens och doktorandens skyldigheter.

Lärarkollegiet träffas för att diskutera frågor som rör forskarutbildningen två gånger per termin. Ansvarig är forskarutbildningens studierektor.


Kontakta din forskarstudierektor* om problem uppstår. Han eller hon skall sätta sig in i problemen mellan doktorand och handledare.
*Alternativt av lärarkollegiet vid temat utsedd lärare, om forskarstudierektor är berörd.

 

 

 

 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Jan 10 14:18:47 CET 2016