Göm menyn

Kurser & Examinawater boder
 

 

Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 40 högskolepoäng och en vetenskaplig uppsats om 80 högskolepoäng. Sådan examen kan antingen utgöra slutmål för utbildningen eller en etapp i utbildningen till doktorsexamen.

Alla anställda som undervisar ska genomgå kurs i högskolepedagogik. I forskarutbildningen ingår även miljöns seminarieverksamhet.


Obligatoriska kurser som ges i miljövetenskap
 

Key concepts in environmental science and politics, 10hp
Kursen syftar till att skapa förtrogenhet med begrepp och kunskapsutveckling inom forskningsområden som är relevanta för miljövetenskap. Består av en gemensam, allmän del om 5 hp samt en mer flexibel och individuell fördjupningsdel om 5 hp. Delarna ges olika provkoder, vilket möjliggör för doktoranden att förlägga dem vid olika tidpunkter under forskarutbildningen.
Tid: v50-51 och v2.

 

Methods in environmental science, 10 hp
I den allmänna delen behandlas såväl kvantitativ som kvalitativ metodologi, med fokus på frågor som vilken typ av forskningsfrågor olika metoder lämpar sig för, styrkor och svagheter med olika metodologiska angreppssätt, analytiska ramverk etc. Kursen kommer att innehålla relativt mycket gemensam litteratur, tillfällen till reflektion och kritisk granskning av metodologiska angreppssätt.

Fördjupningsdelen är inriktad på att ge en djup kunskap om den/ eller de huvudsakliga metoder som respektive doktorand kommer att använda i sitt avhandlingsarbete. Denna del av kursen utformas i samråd mellan kursansvarig, doktorand och handledare. Eventuellt kan det bli möjligt att tillgodoräkna sig metodkurser genomförda utanför tema V som ersättning för denna del.
Tid: information publiceras senare.
 

Thesis proposal, 10 hp
Förutom fokus på doktorandernas egna avhandlingsprojekt behandlas generella frågor kring forskningsdesign samt kring att identifiera och tydliggöra det egna bidraget till forskningsfältet.
Tid: senare delen av våren 2014
 

Interdisciplinarity, 5 hp (varav 3 hp temagemensamt och 2 hp specifikt för tema M)
I den tema V-specifika delen av kursen behandlas frågor av specifikt intresse för den breda tvärvetenskapliga miljö som tema M utgör. Tvärvetenskapens roll för forskarutbildningsämnet miljövetenskap står i fokus.
Tid: v4


Examination

Kurserna genomförs främst av lärarkollegiet vid tema V, men med ett visst inslag av gästlärare. De obligatoriska kurserna examineras av kursansvarig. Individuella valbara kurser examineras av kursansvarig om de genomförs vid LiU. Om de genomförs vid annat lärosäte
examineras de av huvudhandledaren på grundval av kursintyg. Examinator rapporterar till administratör för inrapportering i forskarladok

 

Dokument

►Webbarkiv

 

Anmälan till kurser

Du anmäler dig till kursansvarig för respektive kurs.

•Key concepts in environmental science and politics - Björn-Ola Linnér

•Methods in environmental - Sofie Storbjörn/Åsa Danielsson

•Thesis proposal - kontakta forskarstudierektor

•Interdisciplinarity - kontakta forskarstudierektor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Jan 10 14:17:35 CET 2016