Göm menyn

Studieplanerwater boder
 

Allmän Studieplan

Enligt Högskoleförordningen 6 kap. § 26 ska det för varje ämne där forskarutbildning anordnas ska det finnas en allmän studieplan.

Den allmänna studieplanen ska innehålla:

  • Det huvudsakliga innehållet i utbildningen
  • Krav på särskild behörighet
  • De övriga föreskrifter som behövs

Den allmänna studieplanen för forskarutbildning i miljövetenskap (LiU-2013-01491) fastställs av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten. Individuell studieplan

Enligt Högskoleförordningen 6 kap §29 ska det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan.
Mall Individuell studieplanen för forskarutbildning (LiU-2013-00148) har fastställts av fakultetsstyrelsen på filosofiska fakulteten. Anvisningar till mallen hittar du på filosofiska fakultetets forskarwebb.

Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument i den enskilde doktorandens forskarutbildning. Studieplanen är juridiskt bindande dokument och skall ses som en form av kontrakt mellan doktorand och handledare där man, under angivna villkor, förbinder sig att utföra vissa prestationer. Det är viktigt att doktoranden och handledaren på ett tidigt stadium diskuterar och tydliggör vilka förväntningar man har på varandra.

  • Vad kan doktoranden förvänta sig av handledaren vad gäller tid, fysisk närvaro och handledning?
  • Vad kan handledaren förvänta sig av doktoranden?

Den individuella studieplanen ska undertecknas av doktoranden, samtliga handledare och godkännas av prefekt/forskarstudierektor direkt när du påbörjar din utbildning och revideras terminsvis. Planen arkiveras på institutionen.


Om det uppstår problem under forskarutbildningen så är det den individuella studieplanen som används för att bedöma om doktoranden åsidosatt sina åtaganden, men också om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden gentemot doktoranden. Den individuella studieplanen är därför inte bara ett utmärkt tillfälle att planera och strukturera sin utbildning, utan specificerar dessutom de åtaganden utifrån vilka både högskola och doktorand utvärderas i händelse av att konflikter uppstår.

länkar

Högskoleförordningen

Filosofiska fakultetens forskarutbildningsweb
Studietiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Jan 10 14:19:10 CET 2016