Göm menyn

Tidsgeografi - synsätt, notation och metoder (7,5 hp)

Kursen innehåller två kurstillfällen, 26-28 oktober och 30 november – 2 december. Mellan kurstillfällena sker eget arbete med en examinationsuppgift.

Anmäl intresse till Eva Danielsson.

Schema

Syfte

Tidsgeografi är ett av de mest internationellt kända bidragen från svensk kulturgeografi under de senaste 50 åren. Det finns tidsgeografiskt inspirerade forskare runt om i världen och intresset har vuxit på senare år. Det tidsgeografiska synsättet, med sina metoder och sitt speciella notationssystem, används inom flera problemområden: exempelvis studier av individers och hushålls vardagsliv, arbetsfördelning i hushåll, aktivitetsmönster och tidsanvändning på individ- och populationsnivå, hälsa och funktionshinder, migration nationellt och internationellt, policy, energianvändning i bostäder och transportsystem, kommunikation (med t ex IKT) och transporter, samhällsplanering, urbana och regionala tillgänglighet, resursanvändning, miljöbelastning och landskapsförändring.

Kursens syfte är att bibringa doktoranderna kunskaper om det tidsgeografiska synsättet, dess utveckling, metoder och att ge inblickar i olika tillämpningsområden. De får under kursen möjlighet att undersöka och använda det tidsgeografi i någon del av sitt eget avhandlingsarbete.

Lärandemål

Doktoranderna ska efter genomgången kurs behärska tidsgeografiska begrepp och metoder. De ska kunna resonera kring någon för dem själva central problematik med hjälp av det tidsgeografiska synsättets olika verktyg.

Examinationsformer

Examinationen sker genom författande av en text där ett problemområde av intresse för respektive doktorand diskuteras och analyseras med hjälp av tidsgeografiska begrepp och metoder. Det är en fördel om texten ligger inom doktorandens avhandlingsområde.

Kursen kräver deltagande i de seminarier som erbjuds.

Kursvärdering

Kursvärdering sker kontinuerligt under kursen gång (muntligt) och efter avslutad kurs (skriftligt).

Tid och plats för kursen

Kursen kommer att ges höstterminen 2015 och kurstillfällen kommer att förläggas både i Linköping (den 26-28 oktober) och Göteborg (den 30 november- 2 december) och två kurstillfällen arrangeras med mellan liggande eget arbete och med möjlighet till kontakter med kursledarna. Det första ska innehålla såväl föreläsningar/seminarier som diskussioner och vid det andra sker examination i seminarieform. Vid första kurstillfället delas examinationsuppgiften ut och doktorandernas arbete med den följs upp under mellantiden.

Kursansvariga

Kajsa Ellegård, professor, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. (kajsa.ellegard@liu.se)

Eva Thulin, docent, Kulturgeografi, Göteborgs universitet. (eva.thulin@geograpy.gu.se)

Har du frågor om kursen kontakta Kajsa Ellegård.

Lärare från olika ämnen kommer att bjudas in. Både internationella och svenska lärare kommer att bidra i kursen.

Deltagare

Tidsgeografi är ett område som går över ämnesgränser och synsättet används inom många olika ämnesområden. Doktorander från olika ämnen är välkomnas till kursen.

Anmälan till kursen

Anmäl dig senast den 1 september 2015 till Kajsa Ellegård (kajsa.ellegard@liu.se)

Kurslitteratur

Kursens huvudbok är Torsten Hägerstrands postumt utgivna sammanfattning av det tidsgeografiska synsättet, därtill kommer några generellt viktiga

artiklar med tidsgeografisk inriktning och dessutom väljs artiklar som passar för de enskilda deltagarnas respektive doktorandprojekt.

Hägerstrand, Torsten (2009) Tillvaroväven. Formas, ca 280 s.

Hägerstrand, Torsten (1970) What about people in regional science. Regional Science Association Papers, Vol XXIV:7-21.

Hägerstrand, Torsten (1985) Time-Geography. Focus on the corporeality of man, society and environment. The Science and Praxis of Complexity. The United Nations University, Tokyo, s 193-216.

Lenntorp, Bo (2005) Path, prism, project, pocket and population: an introduction. Geografiska Annaler: Series B. Vol 86, Issue 4, p 223-226.

Ellegård, Kajsa (1999) A time-geographical approach to the study of everyday life of individuals – a challenge of complexity. GeoJournal 48: 167–175.

Från kalendariet

Vakant tid (Tue Apr 24 02:00:00 CEST 2018)
Utkastseminarium - Fredrik Envall (Tue Apr 24 02:00:00 CEST 2018)
Text Seminar: Ivanche Dimitrievski (Wed May 02 02:00:00 CEST 2018)
Institutionsstyrelse (Thu May 03 02:00:00 CEST 2018)


Läs mer i Kalendariet

 

 

Seminariegrupper

Teknik, Vardag, Samhälle - TEVS 

Kropp, kunskap, subjektivitet - P6

Science, Technology & Valuation Practices - ValueS

Environmental Humanities

 

KALENDARIUM


Högre seminarium

TEVS
P6
ValueS

Environmental Humanities

 


KONTAKTPERSONER

Avdelningschef
Harald Rohracher
E-post:  harald.rohracher@liu.se

Biträdande avdelningschef

Ericka Johnson
E-post:  ericka.johnson@liu.se

Alla på Tema Teknik och social förändring


 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 19 09:13:25 CET 2017