Göm menyn

Daniel Andersson

 

Bakgrund

Jag är en första års-doktorand vid institutionen för Tematiska studier – Teknik & social förändring, Linköpings Universitet, med en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet. Min primära akademiska träning har jag fått i fältet politisk teori, inom vilket jag har författat både min kandidat och masteruppsats. Min tidigare forskning har främst varit inriktad på frågor rörande det mänskliga subjektet, så som autonomi, suveränitet och ”jagets” natur, i skärningspunkten mellan ontologi, epistemologi och politik. I synnerhet så har dess konsekvenser för hur vi förstår begreppet emancipation intresserat mig. Min masteruppsats kan beskrivas som en politisk teoretisk undersökning av dekonstruktionen av den västerländska filosofins metafysik, med fokus på de utmaningar som samtida politiska teoretiker har stött på när dem har försökt förena dekonstruktionen med den klassiska förståelsen av emancipation grundad på upplysningsförnuftet.

 

Vetenskapliga intresseområden

Vad som förbryllar mig är hur vi bör föreställa oss och teoretisera de olika normativa förpliktelser vi står inför i vår samtid, där en ny sorts miljöetik tycks kräva av oss någonting mer än den antropocentrism som den klassiska normativa teorin tar för givet, vilket innebär att den tillskriver extra moralisk status till ett godtyckligt utvalt subjekt. Med andra ord, hur kan vi assimilera en kritik av antropocentrism med ett etisk-politiskt imperativ (ett imperativ som är nödvändigt att bevara för att inte omöjliggöra kritiken av befintliga ojämlikheter) som kräver en förståelse av varje varelses inneboende egenvärde så som det uttrycks just i ett rättighets-ramverk? För möjligheten att behandla den andre på ett respektfullt sätt krävs det att vi fastställer dess identitet; att vi försöker förstå den andre. Likväl är handlingen att identifiera den andre samtidigt en handling som reducerar denne, vilken alltid löper risken av att tala åt istället för att tala med den andre.

Det är detta etiska dilemma inom miljövetenskapen som intresserar mig, det vill säga, den epistemologiska frågan om säkert vetande, när vi står inför radikalt nya tekniska möjligheter som förvandlat både räckvidden och effekterna av implikationerna av vårt handlande på miljön. Sådana omvälvande möjligheter verkar kräva av oss både ett ansvar att veta med full visshet, och ett ansvar att erkänna att vi inte vet helt säkert, båda lika viktiga för att upprätta en sund relation till vår miljö.

Bortsett från förhållandet mellan miljövetenskap och frågan om säkert vetande, hyser jag ett intresse, mer allmänt, för vetenskapsteori, miljöetik, cybernetik och posthumanism.

 

Keywords: vetenskapsteori, miljöetik, cybernetik, posthumanism.

 

Nuvarande forskningsprojekt

Min avhandling befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av sin utveckling, men avsikten är – med utgångspunkt i de intressen som diskuterats i föregående avsnitt – att utforska det etiska dilemmat inom miljövetenskapen utifrån frågan om säkert vetande.

Förutom min anställning som doktorand vid Linköpings Universitet är jag också del av ett större forskningsprogram i miljöhumaniora, finansierat av Mistra och Formas, ”The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory”. Bland annat så bloggar jag, tillsammans med mina kollegor, på dess webbplats (theseedbox.se).

 

Publikationer

 

 photo4bio                             

DOKTORAND

Telefon: 013-28 58 07
Fax: 013-28 44 61

E-post: daniel.j.andersson@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 06 15:42:31 CEST 2016