Göm menyn

Nuvarande forskningsprojekt

Co-producing Tax ComplianceTax Agencies Mobilization of Citizens, Businesses and Third parties, är del av forskningsprogrammet FairTax. Vad händer med viljan att betala skatt, s.k. "tax compliance", när skatteadministrationer samverkar med skattebetalarna innan deklarationen lämnas in? Detta projekt beskriver, utvärderar och jämför olika samverkansprojekt mellan stora företag och skatteadministrationer i Norden ur ett kvalitativt perspektiv. Hur påverkas relationerna mellan skatteadministrationer, skattebetalare, revisorer och andra intressenter som deltar? Bryr sig allmänheten? Fokus är alltså på alla intressenter i samverkansprojekt. Jag koordinerar detta nordiska projekt och är medlem av FairTax styrelse. Projektet finansieras av EU Horizon 2020 research and innovation program, no 649439.

Algoritmer är en annan spännande samhällsföreteelse. Fler och fler beslut tas av algoritmer i programvaror och appar. Algoritmer sorterar, hierarkiserar, balanserar, och värderar information och aktiviteter – något som förut ofta gjordes av mänskliga beslutfattare. Vilka sociala konsekvenser får detta? Tillsammans med Francis Lee skapar jag nätverket Algorithms as Devices of Power and Valuation där vi utforskar olika aspekter i tre workshops under 2015-2017. Nätverket består av ett 20-tal internationellt renommerade deltagare från olika discipliner. Vi kommer också att hålla en internationell sommarskola för doktorander intresserade i ämnet. Bägge projekten är generöst finansierade av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskningsprojektet Den svenska beskattningsdynamiken. Värderingar och praktiker på Skatteverket och samhällets ekonomisering håller på att avslutas. Två studier har genomförts som på var sitt sätt belyser skillnaden mellan privata och beskattningsbara transaktioner. Den första fokuserar på skatt av tjänster. Skatterättsligt bör alla tjänstebyten beskattas, oavsett ersättning. I artikeln "'Common sense' at the Swedish Tax Agency. Transactional dimensions separating taxable and tax-free income" belyses vilka värderingar som å ena sidan präglar marknadstjänster (beskattningsbara) och å andra sidan hjälp och byten mellan människor (som uttryck för mänskliga relationer). Den andra studien resulterar i ett bokmanuskript ”Shaping Taxpayers: Values in action at the Swedish tax agency”. Boken kommer att ges ut på Berghahn Books och adresserar de praktiker och värderingar Skatteverket använder när de definierar beskattningsbara kostnader. Ett av verkets riskanalysprojekt om kostnadsavdrag har följts från ax till limpa: från planeringsstadiet, genom kunskapsinhämtande, under analysen till formulering av policys och beskattningsrutiner samt hur det slutligen implementeras i det dagliga arbetet. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Information


Projekt pågår: 

Finansiär:  Horizon2020

Kontaktperson: 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 31 13:22:45 CET 2016