Göm menyn

Lotta Björklund Larsen

Varför betalar människor skatt – och varför inte?

Skatter är spännande! Som socialantropolog intresserad i ekonomiska företeelser utgår jag från att byten skapar relationer. Beskattning är ett speciellt slags byte–med staten­–men ett byte som involverar många sociala aspekter. Hur görs beskattning möjlig i en demokrati? Denna fråga vill jag adressera genom att studera vad som händer och vilka redskap som används i gränssnittet mellan den enskilde individens värderingar och prioriteringar, statens regleringar och samhällets institutioner.

Keywords: ekonomisk antropologi, beskattning, etnografi, valuation studies, algoritmer

Nuvarande forskningsprojekt

Co-producing Tax ComplianceTax Agencies Mobilization of Citizens, Businesses and Third parties, är del av forskningsprogrammet FairTax. Vad händer med viljan att betala skatt, s.k. "tax compliance", när skatteadministrationer samverkar med skattebetalarna innan deklarationen lämnas in? Detta projekt beskriver, utvärderar och jämför olika samverkansprojekt mellan stora företag och skatteadministrationer i Norden ur ett kvalitativt perspektiv. Hur påverkas relationerna mellan skatteadministrationer, skattebetalare, revisorer och andra intressenter som deltar? Bryr sig allmänheten? Fokus är alltså på alla intressenter i samverkansprojekt. Jag koordinerar detta nordiska projekt och är medlem av FairTax styrelse. Projektet finansieras av EU Horizon 2020 research and innovation program, no 649439.

Algoritmer är en annan spännande samhällsföreteelse. Fler och fler beslut tas av algoritmer i programvaror och appar. Algoritmer sorterar, hierarkiserar, balanserar, och värderar information och aktiviteter – något som förut ofta gjordes av mänskliga beslutfattare. Vilka sociala konsekvenser får detta? Tillsammans med Francis Lee skapar jag nätverket Algorithms as Devices of Power and Valuation där vi utforskar olika aspekter i tre workshops under 2015-2017. Nätverket består av ett 20-tal internationellt renommerade deltagare från olika discipliner. Vi kommer också att hålla en internationell sommarskola för doktorander intresserade i ämnet. Bägge projekten är generöst finansierade av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskningsprojektet Den svenska beskattningsdynamiken. Värderingar och praktiker på Skatteverket och samhällets ekonomisering håller på att avslutas. Två studier har genomförts som på var sitt sätt belyser skillnaden mellan privata och beskattningsbara transaktioner. Den första fokuserar på skatt av tjänster. Skatterättsligt bör alla tjänstebyten beskattas, oavsett ersättning. I artikeln "'Common sense' at the Swedish Tax Agency. Transactional dimensions separating taxable and tax-free income" belyses vilka värderingar som å ena sidan präglar marknadstjänster (beskattningsbara) och å andra sidan hjälp och byten mellan människor (som uttryck för mänskliga relationer). Den andra studien resulterar i ett bokmanuskript ”Shaping Taxpayers: Values in action at the Swedish tax agency”. Boken kommer att ges ut på Berghahn Books och adresserar de praktiker och värderingar Skatteverket använder när de definierar beskattningsbara kostnader. Ett av verkets riskanalysprojekt om kostnadsavdrag har följts från ax till limpa: från planeringsstadiet, genom kunskapsinhämtande, under analysen till formulering av policys och beskattningsrutiner samt hur det slutligen implementeras i det dagliga arbetet. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Bakgrund

Jag disputerade 2010 i socialantropologi på Stockholms universitet med en avhandling, "Illegal yet Licit", om hur en grupp människor skapar mening med sina köp av svart arbete och därmed definierar sitt förhållande till det svenska samhället. Överordnat ställde jag frågor om vilka sociala praktiker och värderingar gör att svartköp kan rättfärdigas och på vilket sätt spelar den formella ekonomins brister en roll? Hur är köp av svart arbete del av människors leverne och samhällssyn i dagens Sverige? Avhandlingen väckte frågor om hur beskattning av tjänster tillämpas i skärningspunkten mellan det privata och det offentliga. Detta gränsland fortsätter jag att utforska, men nu genom att se på vilka faktorer som gör att vissa transaktioner skall beskattas och andra inte.

Jag undervisar i kvalitativa metoder och ekonomisk antropologi, t.ex. "Anthropology of the Global Economy" på socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. Tillsammans med Karin Thoresson, VTI Linköping, har jag utvecklat och hållt en kurs i kvalitativa metoder för Skatteverkets analytiker.

Som gästforskare har jag varit på IMTFI, UC Irvine (Oktober - December 2012), och på CUNY, New York City (November 2010) samt på CARR, London School of Economics (2009).

Tidigare har jag en fil.mag i socialantropologi från Stockholms universitet (2002) och är även civilekonom med inriktning nationalekonomi och statistik från Umeå universitet (1986). Jag har tidigare arbetat i IT-industrin med produkter till den finansiella sektorn.


Publikationer  (i urval)

Böcker

2010 Illegal yet Licit. Justifying Informal Purchases of Work in Contemporary Sweden. Stockholm Studies in Social Anthropology N.S. 2. Stockholms Universitet.

Artiklar (peer-reviewed)

2015 "Common sense" at the Swedish Tax Agency. Transactional dimensions separating taxable and tax-free income". Critical Perspectives on Accounting. Vol 31(September), pp. 75-89.

2013 "Moulding knowledge into a legal complex: Para-ethnography at the Swedish Tax Agency". Journal of Business Anthropology. Vol. 2(2), pp. 209-231.

2013 "The making of a ‘good deal’. Conflicting and complementary values when getting the car repaired informally in Sweden". Journal of Cultural Economy. Vol. 6(4), pp. 419-433.

2013 "Buy or Barter. Illegal yet licit purchases of work in contemporary Sweden." Focaal. Journal of Global and Historical Anthropology. Vol. 66, s. 75-87.

2012 "Cleaning (in) the Swedish Black Market". Anthropology in Action Vol. 19(1) s. 8-21.

2006 "Svart arbete, vitt arbete eller hur lite skit i hörnen blev ett rent helvete". Tidskriftet antropologi Vol. 52 ”Arbejde”, s. 39-58.

Kapitel

2014 När svarta köp blir grå. In Jenny Björkman, Björn Fjaestad & Susanna Alexius (eds.) Alla dessa marknader. RJ:s årsbok 2014/2015. Göteborg: Makadam förlag.

2011 "Svarta tjänster - att ge, få och ge igen" in Jacobsson, Kerstin red. Känslan för det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå, Borea.
2005 "Om städning. Hur svart blir vitt" in Sjöstrand, Glenn red. Fiffelsverige : sociologiska perspektiv på skandaler och fusk. Stockholm: Liber
2003 "Robin Hood och rättvisan: om småfiffel i det moderna samhället" in Garsten, Christina och Kerstin Sundman red. Moderna människor. Antropologiska perspektiv på samtiden. Malmö: Liber.

Övrigt

2015 Review of ’Ekonomisk sociologi: En introduktion’, Reza Azarian, Adel Daoud & Bengt Larsson (eds.). Stockholm: Liber, 2014. Sociologisk forskning, 52 (2) pp. 183-185.

2014 Skatteverkets analyshandbok. Solna: Skatteverket.

2014 The Fiscal State and Social Citizenship: Theorizing tax avoidance from socio-cultural perspectives II (with Åsa Gunnarsson) Skattenytt Vol 64(7-8), pp.587-589. 

2011 "Svart arbete and Informal Economy: Fiscal Anthropologist Lotta Björklund Larsen" (intervjuad av Rita Khanduri). Anthropology News, Vol. 52 (7) pp. 36-39.

2010 "Svarta köp och vita samveten". Gaudeamus 4/2010 årgång 86.

2009 "Black Work: Justifying Illegal Purchases of Services in Contemporary Sweden". economic sociology_the european electronic newsletter Vol. 10:3.

 

lbl 

Biträdande lektor

Telefon: 013-28 66 56
Fax: 013-28 44 61

E-post: lotta.bjorklund.larsen@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 02 08:44:22 CET 2016