Göm menyn

Wiktoria Glad

 

Introduktion

Min forskning och undervisning handlar om hållbarhet i den byggda miljön. Den hållbarhet som jag intresserar mig för inkluderar ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter. De empiriska områden som jag har arbetat mest med är byggnaders energisystem, urban samhällsplanering och kvalitet i byggnader och byggprocesser. I flera forskningsprojekt samverkar jag i min forskning med olika samhällsaktörer, både inom privat och offentlig sektor. Min forskning är tvärvetenskaplig och med utgångspunkt i samhällsvetenskap undersöker jag den byggda miljön, och den teknik och vetenskap som påverkar den, från människors perspektiv. Det kan handla om boendes energibeteende, organisering av byggprocesser och miljöteknik. De vetenskapliga ämnen som jag främst har hämtat inspiration från är kulturgeografi, miljövetenskap, sociologi, pedagogik och statsvetenskap.

Bakgrund

Examina
Fil.dr. Tema Teknik och social förändring 2006
- Avhandling: Aktiviteter för passivhus: en innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus
Folkhögskollärarexamen 2000
Fil.kand. Geografi (med sociologi, statsvetenskap, miljövetenskap) 1998


Anställningar
Universitetslektor, Tema Teknik och social förändring (Tema T), Linköpings universitet 2012-
Forskarassistent, Tema T, Linköpings universitet, 2009-2012
Post doc, Visiting Scholar, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, 2007-2008, 2009-2012
Project Officer, ERA-Build, Forskningsrådet Formas, 2006-2007
Doktorand, Tema T, Linköpings universitet, 2001-2006
Gymnasielärare, Folkuniversitetet, Linköping, 1999-2001

 

Keywords: Everyday life, Sustainability, Energy, Socio-technical systems

Vetenskapliga forskningsintressen

Forskningsområden

  • Socio-tekniska förhållanden och förändringar i byggnaders energisystem. Byggnaders energisystem består av en sammanflätning av social relationer och tekniska komponenter som påverkar byggnaders tekniska prestanda och hur komforten upplevs av de boende. Under en byggnads livslängd påverkar en mängd processer hur energisystemet fungerar: tidigare skeden med planering, projekteringen av byggnaden och den tekniska infrastrukturen, byggprocessen och byggnadens användning, samt senare ständigt arbete med driftoptimering, reparationer och kanske mer eller mindre omfattande renoveringar. De här processerna var fokus i min avhandling.
  • Samproduktion av hållbarhet i den byggda miljön. En mängd aktörer arbetar med eller är användare av vår byggda miljö och påverkar genom sitt arbete och användning denna på olika sätt. Ett övergripande mål är att utvecklingen ska vara hållbar, men hur tar sig det uttryck i den byggda miljön? I forskningen studeras gränssnitt mellan olika aktörer och hur arbete med och bruk av teknik i gränssnitten kan samproducera hållbarhet. Forskningen är pågående och del av mitt forskarassistentprojekt finansierat av Forskningsrådet Formas.  
  • Innovationsförlopp för energisparande och energieffektiviseringar. Innovationer tillmäts en stor betydelse för nå de energisparmål som satts upp internationellt och nationellt. Byggsektorns aktörer har kritiserats för att inte vara innovationsbenägna och beskrivits som motståndare till större förändringar. I forskningen undersöks i detalj vad motståndet består i och vilka möjligheter till förändring som finns i befintliga organisationer. Utgångspunkten är att innovationsförlopp är beroende av förhållanden på högre och lägre nivåer. Forskningen är pågående och finansieras av CERBOF.
  • Kognitiva aspekter på visualiseringar som representationerVisualiseringar kan användas på en rad områden och visualiseringar av energi i syfte att åstadkomma beteendeförändringar har under senare år uppmärksammats som lovande för att nå energisparmål. Visualiseringarna är representationer av den för ögat osynliga energin och hur sådana representationer görs är föremål för forskningsprojektet. I fokus är kedjan mellan representation-upplevelse-lärande-handling. Forskningen är pågående och finansieras av Forskningrådet Formas-BIC.

Teoretiska intressen
- Flernivåmodeller för systemomställningar (multi-level perspective, MLP)
- Socio-teknisk ekologi (tidsgeografi)
- Teknik- och vetenskapsstudier (STS)

Empiriska fält
- Byggnaders energisystem (passivhus - se avhandling samt Passivhusrapport 2003: Tvärvetenskaplig analys av lågenergihusen i Lindås Park )
- Boendes energibeteende och organisering av energieffektiviseringsarbete hos förvaltande bostadsbolag - se LiU - Fundraising/Energieffektiva bostadshus - Rum för vardagsliv (ENVAR)
- Miljonprogrammets bostäder och bostadsområden  - se En hållbar boendemiljö (FORMAS-BIC)
- Teknik och organisation hos förvaltande fastighetsbolag - se Energisparande i praktiken (CERBOF)
 

Publikationer

Glad, W. (2012). Housing renovation and energy systems: the need for social learning. Building Research & Information, 40(3), 274-289.

Glad, W. (2012). Lokala fjärrvärmemonopol upplevs hindra utvecklingen. Husbyggaren - Svenska byggingenjörers riksförbund (5).

Glad, W. (2011). Social learning and energy systems: Implementing a high energy saving goal in a residential area. In: Proceedings of the 2011 eceee conference, Hyère, France. European Council for an Energy-Efficient Economy.

Glad, W. & Thoresson, J. (2011). Energy efficiency learning and practice in housing for youths. In: Moshfegh, Bahram (Ed.), Proceedings World Renewable Energy Congress 2011, Volume 3, Energy End‐Use Efficiency Issues. Paper presented at World Renewable Energy Congress – Sweden 8–13 May, 2011 Linköping, Sweden (pp. 937-944).

Glad, W. (2011). Bostadens socio-tekniska ekologi. I: Sammanvävt : det goda livet i vardagsforskningen : En vänbok till Kajsa Ellegård (pp. 149-164). Tema Teknik och social förändring.

Rohdin, P., Glad, W. & Palm, J. (2010). Low-energy buildings – scientific trends and developments (1ed.). In: Jenny Palm (Ed.), Energy Efficiency (pp. 103-124). Kroatien: Sciyo.

Glad, W. & Thoresson, J. (2010). Rules and regimes for energy efficiency work in real estate management. In: Dahlquist, Erik & Palm, Jenny (Ed.), Conference Proceedings 3rd International Scientific Conference on Energy Systems and IT. Paper presented at 3rd International Scientific Conference on Energy Systems and IT, in association with Energitinget 2010. Malardalen University Press.

Glad, W. (2010). Flernivåmodell för innovativa energisparåtgärder i drift, förvaltning och underhåll av byggnader: Slutrapport. Linköping: Linköping University Electronic Press.

Glad, W. (2009). Travelling Energy Systems: Knowledge Transfer for Energy Efficiency and Conservation – from European to Australian Building Projects. In: Proceedings eceee 2009 : Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably (pp. 5-10). Stockholm: eceee.

Thoresson J & Glad W (2009) När tiden är mogen: Energieffektiviserin hos förvaltande fastighetsbolag - en analys av socio-tekniska regimer

Neset T & Glad W (2009) "Energy Visualisations - what, how and why?" I (red.) Neset T, Johansson J, Linnér B. State of Climate Visualization. Linköping: Linköping University Electronic Press; 2009. CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 09:04 ISBN 978-91-7393-476-3.

Glad W (2009) "Travelling Energy Systems : Knowledge Transfer for Energy Efficiency and Conservation – from European to Australian Building Projects." I (red.) Broussous C,  Jover C Proceedings eceee 2009 Stockholm: eceee . ISBN: 978-91-633-4454-1 

Glad W (2008) “Social sustainability in the implementation process of low energy houses” I (red.) Brown, K, Hampson, K, Brandson, P & Pillay J Clients driving construction innovation – Benefiting from Innovation. Brisbane: Cooperative Research Centre for Construction Innovation. ISBN 978-1-74107-756-6.

Glad, W. (2008). “Individuell mätning: mjuk reglering för minskad energianvändning i hyreslägenheter.” I(red.) Palm J. & Ellegård K. Vardagsteknik: energi och IT : forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem. Stockholm: Carlssons. ISBN 978-91-7331-144-1.

Glad W (2008) "Translating sustainable buildings – the use of translations to implement a sustainable innovation" I (red.): Foliente G, Luetzkendorf T, Newton P & Paevere P Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference. Melbourne: International Council for Research and Innovation in Building and Construction. ISBN 978-0-646-50372-1.

Glad W & Palm J (2008) “The establishment and implementation of new sustainable technology in networks – an analysis of the development of passive houses in Sweden” I (red.) Frostell B, Danielsson, Å, Hagberg L, Linnér, B-O, Lisberg Jensen, E. Science for Sustainable development: The Social Challenges with Emphasis on the Conditions for Change. Uppsala: VHU. ISBN 978-91-633-3660-7.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSKARASSISTENT

Telefon: 013-28 22 59
Fax: 013-28 44 61

E-post: wiktoria.glad@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: wiktoria.glad@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015