Göm menyn

Biogas Research Center

BRC är ett kompetenscentrum för biogasforskning som finansieras av Energimyndigheten, LiU och ett flertal externa organisationer med en tredjedel vardera. Finansieringen är klar för de första två åren av det som skall bli en minst tioårig kraftsamling.

BRC har en mycket bred tvärvetenskaplig inriktning och sammanför biogasrelaterad kompetens från flera olika områden för att skapa interaktion på flera olika plan –

  • mellan näringsliv, akademi och samhälle
  • mellan olika discipliner och kompetensområden.

 

Biogas i den hållbara regionen: Användare och framtidsvisioner

För att nå en ökad förståelse för biogasens roll för en framtida hållbar utveckling krävs ett systemperspektiv i vilket såväl tillförsel som användare studeras. Medan utmaningar kring produktion och tillförsel haft stort fokus i sådana systemanalyser, har perspektiv på användare och användares roll för biogasens utveckling saknats. Det här projektet syftar till att undersöka användare och framtidsvisioner kring biogas ur ett regionalt perspektiv. Genom detta ska projektet bidra till att öka kunskapen om biogasens roll för en regional hållbar utveckling i ett framtidsperspektiv. I projektet studeras aktörer från såväl tillförsel- som användarsidan i svenska regioner.

Forskningsfrågor som ska besvaras är till exempel:

Vilka hinder och möjligheter ser aktörer från användar- och tillförselsidan kring biogasens roll för den framtida hållbara regionen?

Hur påverkar institutionella villkor användningen och utvecklingen av biogas i ett regionalt perspektiv – och vilka möjligheter har aktörer att påverka användningen regionalt?

I projektet genomförs 3-4 fallstudier där intervjuer och dokumentstudier används för datainsamling. Genom att även använda workshops där centrala aktörer från de studerade regionerna deltar, vill vi dels öppna upp för dialog kring problemställningar och dels i senare skeden diskutera tillsammans med aktörer om resultat och lärdomar från studien.

 

Läs mer

http://www.biogasresearchcenter.se

Information


Projekt pågår: 01/12/2014 – 30/11/2018

Finansiär:  Energimyndigheten, LiU och ett flertal externa organisationer

Kontaktperson: 

Magdalena Fallde

+46 13 28 10 48

magdalena.fallde@liu.se


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 22 16:08:06 CET 2016