Göm menyn

Publikationer 

 

BIBLIOGRAPHY BENGT SANDIN (SELECTED)

Books

2012 Situating Child Consumption, Rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Ed with Anna Sparrman, Johanna Sjöberg. Nordic Academic Press Falun

2010,  Neither Fish nor Fowl. Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000 with Maija Runcis.  Nordic Academic Press, Falun.

2009, Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund.

2006,  Utbildningsvetenskap – with Roger Säljö. En antologi på uppdrag av vetenskapsrådets kommitté för utbildningsforskning)  (Educational Science – Politics of Forming a scholarly arena. A book project for the Swedish Research Council with Roger Säljö) Carlssons förlag

2006Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildning i etern.  Statlig radio, i allmänhetens tjänst eller public service.  Utbildningsprogram som kulturellt och politiskt problem (Media, Modernization and the Welfare State. Forming the Swedes and the Politics of Educational Media.) With  Maija Runcis.  Arkiv förlag

2005, Samhällets experter och samhällsproblem. Utbildningsprogram om narkotika och läs-och skrivsvårigheter ed (Experts and social problems – educational programs on drug policy and dyslexia) Skrifter om utbildningsprogrammens historia utg av Stiftelsen etermedierna i Sverige nr 10

2003 Politik, påverkan och vägledning. Om barn, jämställdhet, mat och olycksfall i utbildningsprogrammen. Ed Politics, guidance and influence. About children, equality, food and accidents in educational radio-programs. Skrifter om utbildningsprogrammens historia utg av Stiftelsen etermedierna i Sverige nr 7

2001. Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen. (ed) Addressivity, images and society in educational media. Arkiv forlag. (ed) Addressivity, images and society in educational media. Arkiv forlag  Skrifter om utbildningsprogrammens historia utg av Stiftelsen etermedierna i Sverige nr 4 2001

2000 Den mångfaldiga historien (Perspectives on the Challenges of Historical Scholarship.) Ed Bengt Sandin and Roger Qvarsell Historiska Media Lund

1999  Medier och modernisering. En antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring. Skrifter om utbildningsprogrammens historia utg av Stiftelsen etermedierna i Sverige nr 1

1997 Industrious Children, Work and Childhood in the Nordic Countries 1850-1990 Ed (Ning de Conink-Smith, Bengt Sandin and Elle Schrumpf.) Odense Univ Press.

1993  Kulturpolitik - mellan Moskva och New York ed  Bengt Sandim  Symposion, Stehag (Politics of Culture between Moskva and New York).

1991   Guest editor of a "Scandinavian" volume of The History of Education (UK) 1991:1 v 20

1987  ÖVER GRÄNSER. Festskrift till Birgitta Odén.  redigerad tillsammans med Ingemar Norrlid, Lars Olsson och Jan Thelander.  Lund (Festschrift for Professor Birgitta Oden. Ed - with Lars Olsson, Ingemar Norrlid, Jan Thelander)

1989  "Use and abuse of the historical perspective on the history of children" Conf report nr 17, Center for Child Research in Trondheim, Norway. ed Bengt Sandin, Petter Aasen, Ning de Conink-Smith

1986 Hemmet, Gatan, Fabriken eller Skolan. Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850. Diss. Arkiv förlag. Lund
Home, Street, Factory or Schools. Popular Education and Childcare in Swedish Cities 1600-1850. Dissertation
 

Articles

2014 Swedish Childhoods from the Era of Great Power to the Welfare State in Swedish Wooden Toys Ed. Amy F. Ogata and Susan Weber. Yale University Press  pp 9-35.

2013 Bengt, Sandin  The History of Children’s Well-Being in the West.  Ben-Arieh, Asher, Casas, Ferran, Frones, Ivar. and Korbin, Jill E. (Eds.) (in press) Handbook of Child Well-Being. Theories, Methods and Policies in Global Perspective. Dorcrecht:

2013 with Zetterqvist Nelson, Karin & Sandin, Bengt (Accept. for publication) Psychodynamics in child psychiatry in Sweden: from political vision to treatment ideology, 1945–1985. History of Psychiatry.

2007, “National Citizenship and Early Policies Shaping ‘The Century of the   Child’ in Sweden and the United States”  with Kriste Lindenmeyer in Journal for the History of Children and Youth vol 1

2005, “The politics of reading and writing problems: changing definitions in Swedish schooling during the twentieth century.”  With Karin Zetterqvist Nelson in History of Education, March vol 34 no 2, 1-17.

2003  Funeral Processions, Street Urchins, Education, and Surveillance”  in Interchange vol 34  pp 261-280  Kluwer Academic Publisher. Netherlands.

2001   Medelklassen och barndomens internationalisering. Recension av M. Janfelt. Finsk Historisk Tidskrift. (The Middle Class and the Internationalization of Childhood.)

1999  Imagens em conflito: Infancias em mudanca e oestado de bemestar social na Suecia.  Feflexoes sobre sedulo da crianca” in Revista Brasileira de Historia vol 19 na 37

1988   Process och praxis mellan historia och etnologi" Ett genmäle till Jonas Frykman Häften för kritiska studier 1988:4 (Between History and Ethnography an argument)

1988  Tvång eller frigörelse: Ett perspektiv på barn och skolans historia Nordisk pedagogik 1988:3 (Compulsion or liberation. A perspective on the history of education)

1988  Education, Culture and Surveillance of the Population in Stockholm 1600-1840. Continuity and Change of Culture and Social Structure in an Early Modern Society. Continuity and Change, 1988:3  Cambridge  England

1987   Det karolinska ämbetsmannastaten, barnen och kulturen. Karolinska förbundets årsbok 1987 (Statemaking, Children and Culture during the 17 th century in Sweden)

1977   Slaven som medelklassamerikan - Fogel & Engerman och debatten om slaveriet i USA"  I: Historisk tidskrift 1977:1 The Slave as a Middle Class American - Fogel & Engerman and the History of Slavery

 

Chapters

2013, Infanticide and Abortion in Sweden. The Routledge History of Childhood in the Western World ed Paula Fass Routledge NY

2012, Situated child consumption. An introduction with Anna Sparrman in Situating Child Consumption, Rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Ed with Anna Sparrman, Johanna Sjöberg. Nordic Academic Press Falun

2012, More children of better quality. Pricing the child in the welfare state in Situating Child Consumption, Rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Ed with Anna Sparrman, Johanna Sjöberg. Nordic Academic Press Falun

2012, Children and the Swedish Welfare State:  From Different to Similar in Reinventing Childhood After World War II. Ed Paula Fass & Michael Grossberg  University of Pennsylvania press.

2010, Education.  Chapter 5: Volume, The Age of Empire, 1800-1900.  History of Childhood in the West.   Ed Colin Heywood Berg Publisher.

2011, ” Föräldraskap - ett konstant samhällsproblem” Locus 2011:2 Barndomar, politik och historiska uppgörelser.

2009, “Foetal identity redefined – notes on the changing identity of the foetus in the nineteenth and early twentieth centuries.” In  Barn, barndom och föräldraskap red A_M Markström et al  Carlssons, Stockholm. pp 32-53 

2009, Funeral Processions, Street Urchins, Education,  and Surveillance in Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund  pp 143-162

2009, Introduction with LC Hyden Normalitetens förhandling och förvandling. Barndom, föräldraskap och skola. ed Judith Lind. Brutus Östlings förlag,  Stehag. (Negotiating and transforming normality. Childhood, Parenting and Schools. )    

2009, ”Anstaltsvården av unga i början av 1900-talet: En fråga om fostran”, med Maria Sundkvist  i Ligga till last: fattigdom och utsatthet – socialpolitik och socialt arbete under 100 år red  Hans Swärd och Marie Anne Egerö

2009,  “Ordning, makt och samvete. C E Hagdahl och fängelsereformen under det tidiga 1800-talet”  i I Hagdahls smak red Lindqvist G & Adelswärd V., ed Carlssons, Stockholm s 42-74

2009, “Coming to terms with Child Labor-History of Child Welfare Policy”  in Child Labor World Atlas: a Reference Encyclopedia . ed . Hugh Hindman,  M.E. Sharpe NY

1995  Skapandet av den normala barnet  (The creation of the normal) Korsvägar. En antologi om möten mellan unga och instituitioner förr och nu. ed Kerstin Bergkvist, Maria Sundkvist, Kenneth Petterson Brutus Östlings bokförlag  Symposion Stockholm/Stehag

1992   Barndommen, skolan og kulturen, Teoretiska og empiriska perspektiver på folkundervisning i Sverige 1600-1900" i Aasen Petter och  Telhaug A O (ed) Takten, Takten, Pass På Takten. Studier i den offentlige oppdragelsens historie. Gyldendal Oslo

 

Other articles

1993 Deras ögon strålade av fröjd och tacksamhet".  Om seminaristers föreningsverksamhet i Linköping i Lära in, lära ut. Lärarutbildningen i Linköping 150 år. Linköping.

1993   Kommentar till inläggen av Magnusson, Wennås och Richardson i Årsböcker i Svensk Utbildningshistoria

1990  Nuets bilder av barn i familj och samhälle i gången tid. with Göran Graninger. Årsböcker i Svensk Utbildningshistoria

1989   Present notions of the past - the example of childhood in Use and abuse of the historical perspective on the history of children Conf report nr 17, Center for Child Research in Trondheim, Norway.

1989 Var tog alla skolor vägen. Synpunkter på bottenskoledebatten vid 1800-talets slut. in Skilda lärohus ed. Ingrid Nilsson och Birgit Rodhe, Studentlitteratur Lund (Where did all the schools go? A discussion about the debate over the need for one school for all classes during the latter part of the 19th century.

1988  På jakt efter skolans historia, Utbildningshistorisk Årsbok 1988  (Looking out for the history of schools. A methodological argument)

1985  Folkundervisning under 1700-talet. Problem och utvecklingslilnjer. Ulf Teleman red  Samhällsutveckling och språkbrukshistorie under 1700-talet.  NORDLUND 7 1985  Inst. för Nordiska språk i Lund Popular Education during the 18th Century. Problems and trends.

1987   Skola och arbetarbarn - om skolans innebörd för barn ur arbetarklassen i ett historiskt perspektiv".  In Arbetets historia. Föreläsningar i Lund 1.  red Lars Olsson, Christer Hult. Arbetshistoriska seminariet, Lund (Schooling and the children of the working classes - on the meaning of education for children from the working class in a historical perspective)

1987   Skola och samhälle - socialpolitik och kunskapskrav"  I: Barns villkor-samhällets spegel  red. Göran Arnman och Ingrid Jönsson. Studentlitteratur. Lund. (Education and Social Change - Welfare Policies or Skill Requirements?)

1987  Off the streets and into the classroom.  Upper class, working class, and the rationale for schooling in Sweden 1600-1900 Growing into a Modern World  1987; ed Karin Ekberg ch Per Egil Mjaavatn, 1988

1987 Om skolans nu svaga makt.  Barnarbetslagstiftning och folkundervisning i Sverige under 1860-och 1870-talen." in ÖVER GRÄNSER.  Festskrift till Birgitta Odén. Lund  "On the presently week authority of schools. Child labour legislation and the New School Legislation in Sweden 1860-1870"

1987 Skolan och kyrkolagen"  I: Kyrkan - Lagen - Människan. Rapport från föreläsningarna vid Riksarkivets konferens om kyrkolagen 1686 till 1986 på Hässelby slott år 1986. Riksarkivet, Stockholm. (Schooling and the Church Law of 1686)

1984   Familjen, gatan, fabriken eller skolan?  Miljöer för stadsbarn i Sverige i ett historiskt perspektiv". I:  Barn i tid och rum. ed by Bengt Sandin together with Aronsson, Cederblad, Dahl, Olsson  Liber  Malmö (Family, Street, Factory or School - Environments for urban
children in Sweden - a historical perspective)

 

Popular science and reports

2013 Samverkande föräldrastöd – nätverk för forskning och utveckling Rapport från tema Barn, Linköpings universitet 2013:2 Bengt Sandin och Disa Bergnéhr

2006 GrundGUIDE : riktlinjer och vägledning för utbildare och studenter vid filosofiska fakulteten / Staffan Hård af Segerstad & Bengt Sandin Universitetspedagogiska konferensen (9 : 2005 : Linköping), Nya villkor för lärande och undervisning. 2006 (CUL-rapporter, 1650-8173 ; 10) , ISBN 91-85497-52-5 ; S. 247-259

2005 “Ungdomens historia”  (History of Youth)  Conference paper published in Varken barn eller vuxen – ungdomsmedicin i praktiken. (Neither child nor grownup- youth medicin in practise)  Läkardagarna i Örebro. Gothia

1991, "Varför skolplikt, Ett perspektiv på 1842 års skolstadga och dess förhistoria." Forskning om Utbildning 1991  Why compulsory education? Educational reform and slow social change.

1991, Skolan, barnen och samhället i ett historiskt perspektiv i Barn och Ungdomskunskap, ed Tham, Utbildningsradion, Stockholm School, Children and Society in a historical perspective and The History of Childhood in Barn och Ungdomskunskap,

1991 Barndomens historia i Barn och Ungdomskunskap, ed Tham, Utbildningsradion, Stockholm School, Children and Society in a historical perspective and The History of Childhood in Barn och Ungdomskunskap,

1988 Skolans mål för 300 år sedan: Hålla fattiga stadsbarn från gatan Forskning och framsteg 1988:3 (The aim of education 300 years ago; to keep the kids of the streets).

1986  Barn förr i världen Ord och bilder för barn och ungdom II av Lars Furuland och Mary Örvig. Raben & Sjögren 1986

1986   Skolan och kyrkolagen. Om kyrkolagen, skolan och samhället i utställningsguiden för utställningen om kyrkolagen 1686-1986 på riksarkivet.  Riksarkivet, Stockholm.

1981 Skolan och den långa barndomen  in Barnhistoria. Om barns villkor förr.  utg tillsammans med E-L Bjurman, L Olsson, B Persson, B Sandin.  Esselte  Stockholm.  Education and the Long Childhood

1979  Barn förr i världen with Bengt Ankarloo och Lars Olsson  in Barns miljö i Norden  red Åke Landquist, Föreningarna Nordens förbund 1979

1977  Samhället tar över folkundervisningen in Forskning och Framsteg 5-6 ( Society and Mass Education in Early 19th Century

1977  Revolutionen i Portugal in Vår tids historia i ord och bild nr 17:1900-talet.  Bra Böcker  Höganäs (Revolution in Portugal!)

    

 

 

 

 


PROFESSOR

Telefon: 013-28 29 04
Fax: 013-28 29 00

E-post: bengt.sandin@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
 PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: bengt.sandin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 29 15:40:28 CET 2016